det røde huset i blåbyen Varme vegger – i den blå strømmen Varmen er en trygghet, som innenfor de vegger det gis. en klem et løfte, eller en forståelse gir varmens verdi. den blå strømmen er uendelig fristelser, negativ fokus, en sirkel med feil endestopp. som du selv er, skal du følge din egen strøm, så lenge den er varm Kevin, juni 2010 Rødskola på Sortland er et hus med ulike kommu- nale tjenester og aktiviteter. Rødskola er en aktiv prosess for å bidra til et felles tenkesett, et felles verdigrunnlag for alle som jobber med barn, unge og familier i kommunen. Husets beboere omtaler seg som en mellom- landing for ungdom i svevet. Her skal ungdom opp- leve at de blir gitt mulighet til å mestre sitt eget liv ut fra egne forutsetninger, uten at de skal slå seg til ro der. Et av tiltakene Rødskola er engasjert i, er utad- rettet og oppsøkende arbeid. Sortland kommune fordeler det utadrettede arbeidet mellom Nav, barnevern, skole, helse, rusomsorg og psykiatri. Ungdomstjenestens funksjon er å motivere og hjelpe ungdom til å komme i kontakt med andre tjenester dersom det er nødvendig eller ønskelig. Det er et mål at alle som har ansvar for ungdom skal finnes der ung- dommen er, og at grensene mellom de ulike etatene ikke skal være for skarpe. Ungdommen skal oppleve å møte en helhetlig og samordnet tjeneste. rødskola temahefte-37