FagLIg INNspILL ligger i ryggmargen hos dem som har erfaring fra feltet. Denne erfaringen bør komme flere til gode, blant annet gjennom det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i kommunene. Mange klubbarbeidere opplever at de ikke blir tatt med i slike nettverk; delvis på grunn av en misforstått tolkning av taushetsplikten, og dels fordi det ikke er noen aksept for at arbeidsformen har noen verdi ut over øyeblikket. Det som hjelpeapparatet beskytter med taushetsplikten kan den klubbansatte ha visst om lenge. Kanskje nettopp fordi den voksne ikke representerer noen makt i forholdet til den unge, kan det vokse fram et tillitsforhold som åpner for å endre en vanskelig situasjon. Både utekontakter og klubbansatte trenger å synliggjøre verdien av det arbeidet de gjør på sine arenaer. Det er ikke gitt at utenforstående ser at den utekontakten eller klubbarbeideren som står og prater med en gjeng ungdommer i virkeligheten driver avansert miljøarbeid, som gir de unge ny tro på egne muligheter. temahefte-37