eNsLIge mINDreårIge asyLsøkere retten til en representant Alle enslige mindreårige asylsøkere i Norge har rett til en representant, det man vanligvis kaller en verge. Vergene følger opp både mens den mindreårige søker om opphold, og i tida etterpå dersom vedkommende får opphold og skal etablere seg i Norge. Fylkesmannen overtok det administrative ansvaret for vergeordningen 1. juli 2013. Norsk Folkehjelp har hatt ansvaret for rekruttering, opplæring og oppfølging av representanter. – Når det gjelder vergenes opplæring på landsbasis, varierer denne fortsatt mye. Det er opp til hvert fylke hvordan de legger opp opplæringen. Fortsatt er det forholdsvis kort stund siden Fylkesmannen tok over ansvaret for vergeordningen; vi håper derfor at ulikhetene i de forskjellige fylkene minsker når ordningen er enda bedre på plass, sier vergeansvarlig Lise Mensner i Norsk Folkehjelp. Hun forklarer at vergen er barnets juridiske foreldre, og den eneste personen som har innsynsrett i alle barnets saker, som for eksempel ved opprettelse av bankkonto. Når det gjelder omsorgsbolig eller fosterhjem er samarbeidet mellom vergen og bosituasjonen essensielt, sier Mesner. – Det er omsorgsboligen eller fosterhjemmet som har det daglige ansvaret, men det er vergens oppgave å påse at det tilbudet som blir gitt, er til ungdommenes beste, og at de mindreårige får det tilbudet de har krav på. Viktig Verge: Alle enslige mindreårige asylsøkere har rett til en verge som taler deres sak. temahefte-37