Leder uten sosialarbeiderne blir velferdsstaten bare fine ord Det viktigste prinsippet for den norske velferdsstaten er at velferdsordningene skal gjelde alle, uavhengig av om du er rik eller fattig, gammel eller ung og innvandrer eller norsk. Sosialarbeiderne som jobber i Nav, i barneog familievern, på krisesenter og i asylmottak, sørger for at prinsippene blir satt ut i praksis. De jobber i rusomsorg, fengselsvesen og psykisk helsearbeid, og bidrar med viktig kunnskap i barnehage, skole og på sykehus. De har som jobb å vise omtanke for utsatte grupper. Forutsetningene er perfekte i Norge for å drive arbeid som fremmer folks helse, ifølge en kommentar i dette heftet. Når politikere og medier mistenkeliggjør dem som har størst behov for velferdsstatens tjenester, setter vi velferdsstaten under press. Utsagn som «det skal bli vanskeligere å være sykmeldt» og innstramminger overfor dem som mottar uføretrygd, kommer i klemma mellom enkeltmenneskets behov og systemets begrensninger. – Vi er alltid bakpå, sier lederen på et krisesenter du kan lese om i heftet, og forteller om konsulenter fra kommunen som kommer på besøk for å se hvor det kan strammes inn økonomisk. En sosialarbeider på asylmottak kaller jobben for himmel og helvete. Himmel når hun får lagt til rette for at traumatiserte barn og foreldre kan leke sammen. Helvete når hun mangler ressurser og må bruke tida på å sende søknader om økonomisk støtte, i stedet for å være sammen med barna på mottaket. Få politikere vil si at de er imot velferdsstaten. Likevel er det mange som ønsker å konkurranseutsette tjenestene og stramme inn tilbudet for dem som allerede har minst. Argumentet er gjerne økonomisk. Sosialt arbeid gir ikke kommunen profitt, men å spare penger på kirsti knudsen ansvarlig redaktør skaper et inntrykk av at de som faller utenfor bare må skjerpe seg litt for å komme innenfor igjen. Sosialarbeiderne vet at dette ikke stemmer. De ser at også i velferdsstaten Norge fins det fattige familier, folk med psykiske lidelser og familier som sliter på grunn av rusavhengighet. De ser mennesker i krise hver dag. I dette heftet møter du sosialarbeidere i ulike jobber. Mange av dem de svakeste i samfunnet vil sannsynligvis ikke lønne seg på lang sikt. Det er ikke en velferdsstat verdig. sosialt arbeid 3 temahefte-38