fagLIg INNspILL omsorgsarbeid: kan et begrep fra psykoanalytisk terapi være nyttig? Vår evne til nærvær og empati er begrenset og kan overbelastes, konstaterer den danske psykologen Ole Schouenborg. Schouenborg har fornuftige tanker om hvordan negative virkningene av langtids omsorgsarbeid kan reduseres. I hovedsak dreier det seg om å legge de ytre forholdene til rette, men også den enkeltes ansvar for sin situasjon fremheves. Schouenborg sier at det må utvikles en helt ny teori og et fagspråk med mentale strategier som ivaretar omsorgsarbeideres psykiske helse. Med bakgrunn i mitt arbeid som psykoterapeut vil jeg her gi et beskjedent bidrag til en slik mental strategi. Innenfor psykoanalytisk terapi fins det måter å forstå relasjonen til pasienten på og strategier for å håndtere denne relasjonen. For meg har denne tenkningen vært et hjelpemiddel for å holde meg noenlunde intakt som behandler. Nå kan vi spørre om det er elementer i denne tenkningen som kan være nyttig også utenfor det psykoterapeutiske rommet, i andre, minst like krevende behandlingsog omsorgssituasjoner. Sentralt står tanken at vår opplevelse av andre er farget av våre tidligere relasjoner, især til de omsorgspersonene som var formende for vår personlighet. Uten at vi er klar over det, utvikler vi en form for beredskap eller forventning i møte med andre som påvirker vår opplevelse av andre og vår reaksjon på dem. Et barn som har vokst opp med en autoritær og lite forståelsesfull far, vil utvikle reaksjonsmønstre som preger hvordan det reagerer på personer i autoritetsposisjon, lærere, politi, sjefer, behandlere osv. Disse reaksjonsmønstrene er individuelle og ubevisste. Noen reagerer kanskje med usikkerhet eller engstelse, noen med passivitet, noen med sinne og protest, noen kanskje trekker seg. Poenget er at reaksjonen ikke nødvendigvis er et svar på den andres oppførsel, men på en indre beredskap. I psykoanalysen kalles dette for overføring. Jeg reagerer på en person, som om han er en annen, og som om han forholder seg til meg annerledes enn han faktisk gjør. Overføring er et fenomen som ikke er begrenset til psykoterapirommet. Det er et fenomen som i varierende grad preger alle møter mellom mennesker. Nå er det ikke slik at den andre forandres fullstendig. Men den andre blir farget av min beredskap, det er som om han får preg av mitt indre < Anders Zachrisson er pensjonert første- amanuensis i psykologi ved universitetet i oslo. temahefte-38