tOLkINg MAnGe sprÅk: – språkene som brukes mest ved ous er somali, arabisk, urdu og polsk, forteller hanne løfsnes, leder av tolkesentralen ved oslo universitetssykehus (t.v.). sosionom idilia Guerra (t.h.) mener at det har blitt enklere å skaffe tolk etter at sykehuset selv tok ansvaret for tolketjenestene. eksempel gjøre at du glemmer andre språk og kun kan kommunisere på morsmålet, forklarer hun. Hun er selv utdannet tolk og vet mer enn de fleste om kommunikasjon via tolk. – Tolken skal være tolk, ikke en medhjelper. Helsepersonell må lære mer om hvordan de skal bruke tolk, sier Guerra. Det stilles strenge krav til en tolk, og det er utarbeidet egne retningslinjer for god tolkeskikk. Statsautoriserte tolker er pålagt å følge disse. Det innebærer for eksempel at de ikke skal utføre andre oppgaver enn å tolke under tolkeoppdraget. Tolken kan heller ikke la egne holdninger og meninger påvirker arbeidet. Attraktiv oppdragsgiver Tolkesentralen legger også vekt på å skape gode arbeidsbetingelser for tolkene. Fordi sentralen klarer seg med langt færre tolker, blir det flere oppdrag på hver enkelt. Tolkene får også mer forutsigbarhet ved at oppdragene samles og aldri er av kortere varighet enn fire timer. Lul Hassan Kulmiye er statsautorisert tolk i somalisk og elsker jobben sin. Men hun ville aldri ha tatt oppdrag for private formidlingsbyråer. – Jeg vil at kunden skal ha kontakt med meg. Jeg vil ikke ha noe mellomledd. Jeg tar oppdrag for Tolkesentralen fordi jeg vil jobbe for noen som står for kvalitet, understreker hun. Tolkesentralen ved OUS er et forsøksprosjekt som skal evalueres etter ett års drift. Dersom evalueringen er positiv kan det bli aktuelt å utvide modellen med en egen tolketjeneste til flere sykehus. Nasjonalt tolkeregister Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som gir oversikt over tolkers formelle kvalifikasjoner. Registeret driftes av Immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet, som arbeider for at offentlig sektor skal ta utgangspunkt i registeret når det er behov for tolk. www.tolkeportalen.no 28 temahefte-38