30 sosialt arbeid Maurice Mittelmark er professor ved Hemilsenteret på universitetet i Bergen, som blant annet forsker på helsefremmende arbeid. fagli g inn spill – Filosofien bak helsefremmende arbeid er deltakelse, respekt, solidaritet og samfunnsbygging. I tillegg mener vi at helsepolitikk ikke kun skal rettes mot helsesektoren. Alt dette passer som hånd i hanske med velferdssamfunnet vi har i Norge, sier Mittelmark. – At alle skal ha et sikkerhetsnett og lik tilgang til tjenester er rettigheter som fremmer helsen vår og som vi tar for gitt. Men de eksisterer ikke i de fleste andre land. Mittelmark jobber på Hemil-senteret, som forsker på helsefremmende arbeid. Instituttet har psykologer, antropologer, sykepleiere, lærere og geografer. – Instituttet er tverrfaglig fordi helsefremmende arbeid vil påvirke helsepolitikken fra alle retninger. Folkehelse angår hele samfunnet, sier Mittelmark. – Skiller helsefremmende arbeid seg fra annet helsearbeid? – De fleste som jobber med helse og forebygging har søkelys på adferd. De er opptatt av risikofaktorer som røyking, kolesterol, mangel på mosjon på individnivå. Målet er å utvikle vitenskapelige begrunnede tiltak for å hjelpe folk til å forandre risikoadferd og dermed få bedre helse. – Enkeltmenneskets ansvar for egen helse er selvsagt viktig. Men tanken bak helsefremmende arbeid er at dette bare dekker deler av helsetiltakene. Helse skapes ofte av krefter som individene ikke har kontroll over. Derfor er vi som jobber med helsefremmende tiltak opptatt av helsepolitikk i tillegg til adferd. – Kan du gi et eksempel på helsepolitikk som ligger utenfor helsesektoren? – Forebyggene helsearbeid kan deles i to områder. Det ene handler om hva Folkehelseinstituttet bør gjøre for å beskytte folkets helse og ligger under helsesektoren. Det andre tar for seg hva alle andre sektorer i samfunnet bør gjøre for å bidra til god folkehelse. – Se for eksempel på utdanningssektoren. Barn tilbringer mye tid på skolen og helsen deres påvirkes av blant annet av det psykososiale miljøet på skolen. Derfor er skolen en forferdelig viktig arena for helsearbeid, men det kan være vanskelig å overbevise ansatte i utdanningsktoren om deres ansvar for barns helse fordi de er mest opptatt av utdanning. Det samme kan sies om alle andre sektorer i samfunnet. – Har det blitt mer eller mindre plass til helsefremmende arbeid i samfunnet? – Hvis vi tar eksempelet med skolen igjen, er det ingen tvil om at det brukes mer tid og energi i skolen på å fremme helse i dag enn for 20 år siden. Det er bedre forståelse i skolen for at helse påvirker læring. – Folkehelsearbeid, ikke å bare forebygge sykdommer, men fremme folks livskvalitet, er et kjennetegn på Norges utvikling. Verden rundt ser på Norge som «det helsefremmende arbeidets land». – Tidligere barnevernsbarn, Barnevernsproffene, ønsker at loven om barneverntjenester suppleres med en formålsparagraf som bygger på kjærlighet. Hva mener du om det? – Det er umulig å være uenig. Har ikke barn rett på kjærlighet? Alle i samfunnet som er ansvarlige for barn må sørge for at de får kjærlighet. – Jeg har ingen tilknytning til barnevernet, men denne måten å tenke vern på, ligger i kjernen av helsefremmende arbeid. – Det er ikke så mange år siden at vi var mest bekymret for at folk brukte vold i oppdragelse. Det har vi kjempet bra i mot. – Hva skal være sosialarbeiderens jobb? – Sosialarbeiderne er hjelpere. Folk som gjerne vil hjelpe andre har fantastisk evne til å se på utfordringer, risiko og begrensninger. Men når tiltakene — Jeg forbinder velferdsstaten med lykke Verden ser på Norge som det helsefremmende arbeidets land. Maurice Mittelmark oppfordrer oss til å ta vare på velferdsstaten. Den er helsebringende av natur, mener professoren ved universitetet i Bergen. temahefte-38