barN Med syke fOreLdre lærinG i prAksis: irma, datteren til live Marstein og barneansvarlig unn-Cathrin Buvarp legger veneflon på dukken. foto: privat Etterpå fikk Irma og Vemund med seg hver sin dukke og legekoffert hjem. – Den store, gode effekten av dette er at barna har visst hvor jeg har vært og at de ikke syns Ahus er skummelt. For oss har det vært veldig godt med denne dagen hvor alt ble konkret for dem, sier Marstein. Barn er velkommen Hovedregelen er at helsepersonell som behandler den alvorlig syke forelderen også har ansvaret for å møte barnas behov for informasjon og oppfølging i samarbeid med foreldrene. For barneansvarlig og sykepleier ved onkologisk avdeling på Ahus, UnnCathrin Buvarp, er det viktig å formidle at barn er velkomne på avdelingen. – Barna blir kjent med sykehuset, avdelingen og de ansatte. De får mulighet til å spørre om det de lurer på, sier Buvarp. Barn og ungdom trenger støtte og forståelse for sine egne reaksjoner i familien, men også i barnehagen eller på skolen. Det å besøke den som får behandling bidrar til det, mener Buvarp. – Det er fint for barna å ha noen å snakke med og føle at de ikke står alene. Mange barn blir stående med stort omsorgsansvar, legger hun til. Loven sikrer familien Ifølge loven skal helsepersonell ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn av pasienter med psykiskelidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. – Det er ingen bestemt utdanning som ligger i bunn for å være barneansvarlig, men egnethet vektlegges. Loven sier heller ingenting om antall barneansvarlige utover at det skal være tilstrekkelig mange, sier Tove Bergh. Hun er koordinator for de 120 barneansvarlige ved Ahus. Det er sosionomer og psykologer på psykiatrisk avdeling, psykologer på rusavdelingen og sykepleiere på somatisk avdeling. De barneansvarlige sikrer kartlegging, sertifisering og oppfølging på sine respektive avdelinger i tillegg til sin vanlige stilling. Bergh er koordinator på heltid. Hun har ansvaret for informasjon, brosjyrer og fagdager i tillegg til internundervisning for de barneansvarlige og kommunene som sogner til sykehuset. Familieperspektiv – Jeg fungerer som en overordnet vaktbikkje for barna, sier Bergh. – Kartlegging av hvordan familiene har det, kan lett komme i skyggen av diagnostisering og behandling. Derfor er det nødvendig med barneansvarlige som sørger for å ivareta både barna og familieperspektivet, legger hun til. Bergh sier hun er ganske fornøyd med måten de organiserer de barneansvarlige på. Men det er mye hun gjerne skulle gjort mer av. barneansvarlig i sykehus Fra 1. januar 2010 ble helse- personell lovpålagt å bidra til nødvendig informasjon og oppfølging av de mindreårige barna av pasienter som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke eller skadde. Barneansvarliges oppgaver • Kartlegge om pasienten har barn. • Vurdere barnets behov. • Samtale med pasienten om barnets oppfølgings- behov og tilby informa- sjon og veiledning av aktuelle tiltak. • Aktivt å be om samtykke fra forelderen for å foreta hensiktsmessig opp- følging av barnet. • Gi informasjon til barnet og omsorgsperson innen- for reglene om taushets- plikt. kommunens oppgaver Helsetjenesten i kommunen har plikt til å ivareta barn som pårørende i til- svarende utstrekning som i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke den samme plikten til å utnevne barneansvarlig helse- personell som Spesialist- helsetjenesten. < temahefte-38