fagLIg INNSpILL (sedumarter). Slike tak veier ofte mindre enn takstein i vannmettet tilstand og krever vanligvis lite stell. Sedumartene er sukkulenter, og tåler tråkk dårlig. Standard Norge er i ferd med å utarbeide en veileder for etablering av ekstensive grønne tak (NS 3840). • Torvtak kommer i en mellomstilling, i gruppen semi-intensive grønne tak. I denne gruppen finnes også andre taktyper med mektigere vekstsubstrat enn 10 cm. Det muliggjør en mer artsrik flora, men krever også mer stell. Vegetasjon på taket gjør byen «grønn». Natur er viktig for menneskers opplevelse av gode byrom. Når planter settes på takflater vil de landet er grønne tak brukt som levesteder for sårbare og rødlistede arter. I noen tilfeller kan imidlertid takene inneholde uønsket, fremmed vegetasjon. Dette jobber bransjen med. Tyskland er trolig verdensledende i utvikling av nye typer grønne tak. De som jobber med grønne tak der, hevder at levetiden økes tre ganger sammenlignet med vanlige, sorte tak. Det skyldes at takmembranen beskyttes mot UVlys og store temperatursvingninger. Høyere investering ved etableringstidspunktet kan altså lønne seg over tid. Noen vil hevde at grønne tak har liten virkning på langvarig regn. Men det samme kjøler ned bygg og byrom som kan bli svært varme når sola steiker. Ofte er isolasjonen betydelig i norske hus, men eldre bygg med lite isolasjon mot taket og uisolerte industribygg kan få bedre inneklima på varme dager hvis taket gjøres grønt. Dessuten fanger grønne tak opp svevestøv og demper både flystøy og bulder ved slagregn. Tap av biologisk mangfold er en utfordring. I ut vil gjelde nedgravde fordrøy ikke alltid ses fra gateplan, men folk Natur er viktig ningsmagasin, ifølge forskeren som oppholder seg i byggene vil se for menneskers James Berryman. Han beregnet Vegetasjonen fordamper vann og opplevelse av gode byrom at bygg med grønne tak i grønne flater i stedet for sorte. sentrale London kunne redusere størrelsen på nedgravde fordrøyningsmagasin med ca 70 prosent, der kravet om høy lokal tilbakeholding var nødvendig. Grønne tak er kun en av flere aktuelle overvanns teknikker. På nettstedet til prosjektet ExFlood, bioforsk.no/exflood, fins mer informasjon om grønne tak og andre måter å disponere overvann på. Vann gir liv. La oss bruke det livgivende. < temahefte-39