ekStreme regNSkyLL – Etter 13 år i vann og avløpsetaten merker jeg at regnskyllene er unormale, sier driftstekniker Glenn Ytterdahl i avløpstetaten i Oslo. – Det som heter femårsflom, ekstremnedbør man tidligere så hvert femte år, registrerer vi hvert år nå. Før kom det styrtregn nå og da, men ikke på samme nivå som nå. Sammen med sommervikar og ingeniørstudent Guro Stokseth tar Ytterdahl oss med ned i grunnen under Oslo. Vi skal 30 meter ned i grunnfjellet, til de åpne bassengene i Sørvangen avløpsstasjon under Lysaker. Her fosser kloakken fra Oslo vest forbi, på vei ut til renseanleg get på Slemmestad. Kapasiteten er sprengt – Når vi har ekstreme regnskyll er kapasiteten her sprengt. Rørene i anlegget tar unna de normale nivåene, men toppene er høyere enn det de i sin tid ble dimensjonert for, sier Ytterdahl, som er overbevist om at vi nå ser en varig endring av klimaet. – Vi som jobber med å lede vannet må innse at vi ikke har avløp som er dimensjonert for disse mengdene. Jeg er sikker på at klimaendringene er menneskeskapt. Uansett er det et faktum at vi må tilpasse oss det nye været. Vi vet hvilke områder i byen som er de svake punktene, hvor vi får oversvømmelser når de store regnskyllene kommer. Ytterdahl forteller at de som jobber i felten står i nær kontakt med ledelsen. – Det er klart vi diskuterer med sjefene våre. Hele tida. Vi informerer om det som skjer rundt i byen. Så er det møter med planetaten igjen, på nivået over der. Sjefene har sjøl jobba i driften, så de kjenner til de områdene som ikke klarer å ta unna vannet. De sitter på mye erfaring, men nivåene nå er helt nye. Publikum med på laget Guro Stokseth er også sikker på at det nye været er menneskeskapt. – Det er så mye forskning og dokumentasjon på at endringene er forårsaket av oss. Nå kan regnskyllene vare et par timer, og det kommer like mye nedbør som det før kom i løpet av to måneder, sier hun. Glenn Ytterdahl har klare ideer om hva som må gjøres for at byen skal være rustet til å møte nedbørmassene som kommer. Problemet må angripes med nye og flere tiltak. – Vi må tenke på flere løsninger samtidig. Det er ikke nok kun å endre dimensjoneringen av rør. Vi vil at også publikum tar ansvar for sitt nedfall. At de forstår at alt vannet må finne et utløp. Dette er problemer som ikke bare kan overlates til avløpsetaten. TAr ikke unnA: Tretti meter under jorda møtes kloakk fra Oslo sentrum og Oslo vest. driftstekniker glenn Ytterdahl konstaterer at kapasiteten er sprengt når det regner som verst. sOlidAriske: – Folk må ta mer ansvar for eget avløp, ikke overlate alt til oss. Fra venstre driftstekniker Jan Åge Blystad, vikar guro stokseth og driftsetknikerne glenn Ytterdahl og Tommy schmidt i Oslo vann- og avløpsetat. temahefte-39