smart og smidig etat Vann- og avløp: smart og smidig etat Vann- og avløp: FOrskerTeAM: gro sandkjær Hanssen og geir Orderup er imponert over vann- og avløpsetatene. Etter å ha analysert fem kommuner på Østlandet konkluderer forskere med at vann-og avløpsetatene har høy kunnskap om endringene i klimaet. Dessuten viser de ansatte stor vilje til å finne praktiske løsninger på tvers av sektorene. Tekst og foto: JARLE SAMuELSBERG – Vi ble overrasket over hvor stor klimabevissthet det er i vann- og avløpsetatene, sier samfunnsforsker Geir Orderud ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR). På oppdrag fra Norsk Forskningsråd har NIBR undersøkt flere norske kommuner for å kartlegge kunnskapsnivået og beredskapen i for- hold til klimaendringene. Resultatene fra forskningsprosjektet ClimAdapt, som ble fullført i 2013, er en del av grunnlaget for regjeringas arbeid med den nødvendige beredskapen. Sterkt fagmiljø Geir Orderud forteller at tidligere undersøkelser har konkludert med at tilpasningen til klimaendringer skjer i etterkant av konkrete hendelser, som når katastrofer fører til at tiltak blir satt i verk. ClimAdaptstudien viser imidlertid at vann-og avløpssektoren forsøker å ligge i forkant og foreta tilpasninger som tar høyde for de endringene man forventer skal komme. Samtidig gir flere i denne sektoren også uttrykk for at de ser at det er endringer på gang. Funnene viser at vann- og avløp har et sterkt og godt utbygd fagmiljø som på en effektiv måte sprer kunnskap om løsninger på ulike problemer. – Etatene har et godt utviklet faglig nettverk som sprer kunnskap helt ned på grasrotniva. Dette nettverket er både nasjonalt og internasjonalt. Årsaken til at disse funnene kom som en overraskelse, var en oppfatning om Vann- og avløpsetaten som en relativt lukket og lagdelt organisasjon med tydelige kommandolinjer ovenfra og ned. Spørsmålet var om dette var en effektiv organisering i forhold til nye utfordringer med mer intens nedbør og flom, sier Orderud. Planlegger for en våtere framtid – Et element er at avløpsetatene erfarer at den nye hverdagen med økt nedbør ikke lenger kan kjennes 12 grønne løsninger temahefte-39