fagLIg INNSpILL klimaendringene krever en sterk offentlig sektor For å redusere utslipp, tilpasse oss et varmere klima og håndtere krisene som skapes av klimaendringene er det nødvendig med en sterk offentlig sektor. Økofilosofen Hartvig Sætra utga i 1990 boka Jamvektssamfunnet er ikkje noko urtete-selskap (Samlaget). I vaskeseddelen fra forlaget står det bl a: «Økologisk balanse mellom mennesket og naturen står i fundamental motsetning til marknadsøkonomiske prinsipp». Dette representerer den ene hovedposisjonen i miljødebatten, som går på at det rådende systemet må skiftes ut. Vekstøkonomi må byttes ut med en likevektsøkonomi, noen mener til og med at vi må over i en reduksjonsøkonomi, det som internasjonalt betegnes som «degrowth». Den andre hovedposisjonen mener det er tilstrekkelig å justere det rådende samfunnssystemet. Denne posisjonen målbærer at vi må få til en økonomisk vekst som er mer eller mindre frikoblet fra en tilsvarende vekst i energibruk og miljøbelastning. Det er selvsagt langt mer behagelig om vi kan < Carlo Aall er forskningsleder ved Vestlandsforsking. grønne løsninger 17 temahefte-39