fagLIg INNSpILL på 30 cm ved plassering av det hadde man plassert kulturhuset nye kulturhuset, for bokstavelig «over flomålet» og trolig unn Det er gått skadene. talt å ta høyde for klima selvsagt endringer. Dette viste seg imidlertid ikke å langt mer behagelig Denne typen hendelser være tilstrekkelig. Flommen med-illustrerer at dagens vedlike om vi kan klare førte omfattende vannskader i holdsetterslep av veier, jernbane å redde miljøet kjeller, underetasje og første og bygninger må fjernes. etasje, i tillegg til at kommunens uten å forandre Kommunene må gjøre omvannbehandlingsanlegg måtte fattende vurderinger av sårbar samfunnet radikalt; repareres til en samlet kostnad av het for klimaendringer, og men jeg frykter at 4-5 mill kr, ca halvparten av det robustheten mot «vær» må anlegget i sin tid kostet. det ikke er nok med trolig styrkes vesentlig for store deler av den kollektive infra «justeringer» av Hvordan kunne dette skje? strukturen. samfunnet. Ett svar er at det ikke er utviklet En rekke studier har dokugode nok metoder for flomsonementert disse utfordringene og kartlegging. Etter at flommen var samtidig dokumentert at svært over, konkluderte man først med lite blir gjort så langt for å møte at dette var en 700årsflom, altså en flom langt over de samme utfordringene. det nivået man hadde forsøkt å forberede seg på, og Så konklusjonen må bli at klimautfordringene slik sett en katastrofe man bare må «ta». Men da betinger både mer og tøffere offentlig innsats. Det er man la inn tallene for vannføring i vassdraget rimelig å se for seg at sterkere offentlig under Oktoberflaumen, ble hendelsen innsats vil medføre også et justert ned til en 200årsflom. Det høyt eierskap av kollektiv kom også fram at kommunen satt infrastruktur. på historisk arkivmateriale som viste at man på 1700-tallet hadde hatt tilsvarende flomhendelser. Disse opplysningene var imidlertid ikke tatt hensyn til da flomsonekartet ble laget i 2006, der hadde man bare lagt inn fysiske vanndata fra vassdraget 100 år tilbake i tid. Hadde man hatt en metode for å ta hensyn også til historiske data av den typen som kommunen satt på, ville man trolig ha lagt inn et høyere vannstandsnivå på 200årsflommen tilsvarende den flommen som kom i oktober 2014. Dermed temahefte-39