grøNN tekNOLOgI Nå skal den kortreiste, selvhøstende energiløsningen på Mære utvikles til bruk i industri-, kontor-og ulike offentlige bygg. Vil industrialisere bærekraft – Hvis vi skal få til en bærekraftig omstilling som monner i dette samfunnet må vi begynne å se på sluttbruken. Vinner man energi hos sluttbruker, får man energigevinster hele veien fra energikilde og produksjon. Samfunnet sparer store ressurser og mange årsverk på at det forbrukes mindre energi. Ressurser og årsverk som kan benyttes bedre, sier Kaare Gether, daglig leder i Gether AS. Gether AS har tatt i bruk kjente produkter og satt sammen på nye måter, og mener energiløsningen de har utviklet ikke minst vil være nyttig for kommuner og andre offentlige instanser. – Med denne teknologien og godt samarbeid trenger ikke gamle bygg bety energisluk og tap. Dermed trenger ikke fattige kommuner å presse ned lønningene til folk, selv om de sitter på en enorm bygningsmasse. Det er mye å spare på nye energiløsninger, og mye er mulig med relativt enkle løsninger, sier Gether. Prinsippet er å benytte bygningen som en energihøster det allerede er betalt for. Selve bygget endres ikke, og energien som høstes, det vil si overskuddsvarme, er gratis. – Prinsippet har paralleller til vannkraft, der en ved å ha en demning kan høste gratis nedbør, for- teller Harald Gether, styreleder i familiebedriften. – Når vi lager bygninger om til energihøstere, så bygger vi i praksis lokale kraftverk som høster gratis energi gjennom variasjon i utetemperatur og i variasjon i byggets bruksmønster. Sammen med sine ansatte er ledelsen i Gether AS opptatt av å tenke nytt i forhold til energi og finne det de hevder er bedre enn andre grønne løsninger. – Bioenergi er vel og bra på mange måter, men egentlig er det klønete å bruke opp så fine ressurser. Brenner du ved, må du ut i skogen og hente ny. Selvhøstende energiteknologi tar vare på energi og benytter den om igjen, noe som er bedre for miljøet, sier Kaare Gether. – Mange tenker sikkert at «det er ikke min oppgave å lage et bærekraftig samfunn». Men det er nettopp det det er. Alle har en mulighet til å bidra. Nord- Trøndelag fylkeskommune har skjønt det, og beslutningstakere og ansatte har vært svært gode samarbeidspartnere. Etter hvert må flere begynne å tenke som dem. Kloden er det bare en av, og den er vel verdt å ta vare på. Vi kan jo ikke bo på månen, sier Harald Gether. grÜnderne: kaare gether (t v) er daglig leder i gether As. Han og kollega Helge skarphagen foran drivhusene der de har greid å få CO2-utslippene ned til så å si null. fra idé til suksess Gründerbedriften Gether AS hadde en idé for energieffektivisering av bygg. Nord-Trøndelag fylkeskommune tente på ideen, gikk inn som samarbeidspartner og stilte arealer ved Mære Landbruksskole til disposisjon. Pilotprosjektet ble utviklet for et tomatdrivhus på 1000 m2 og ga oppsiktsvekkende gode resultater: • Energiforbruket ble redusert med 80 prosent. • CO2-utslippene ble redusert med 99 prosent. • Tomatavlingen økte med 57 prosent. Gründerne mener teknologien også kan brukes til å spare energi i skoler, industri- og kontorbygg. grønne løsninger 23 temahefte-39