grøNNe buSSer FYllesTAsJOn: På rosenholm bussanlegg i Oppegård utenfor Oslo fylles bussene opp med hydrogengass som produseres lokalt ved elektrolyse av vann. mekaniker Tom Rismyhr er framtiden her nå. Han har ansvaret for vedlikehold av de fem hydrogenbussene som går i rute i Oslo Syd. Bussene har el- motor og strømforsyning fra brenselceller som fyres med hydrogen. De har rullet i nesten to år, men teknologi og vedlikehold er fortsatt på forsøksstadiet. Rismyhr har lært seg teknologien, og han er blitt vant til å holde kontakt med en lang rekke leverandører av ulike systemer og enda flere dataprogrammer og vedlikeholdsprosedyrer. Jomfruelig teknikk – Hydrogenbussene har hatt en trang fødsel. Det må vi kunne si. Det har vært mye krøll og feil, fastslår han, og levner ingen tvil om at dette er jomfruelig teknikk. Om kort tid skal han og sjåførene forholde seg til enda mer nytt. Allerede neste år vil batteribusser innta hovedstaden. – Hadde noen fortalt meg dette for ti år siden ville jeg ikke trodd det. De første «miljøbussene» vi fikk var hybrider med bensinaggregat. Aggregatet hvina sinnsvakt for å gi nok strøm til at bussen kunne flytte på seg. De bussene var definitivt ikke framtida – og ganske sikkert ikke miljøvennlige, flirer Rismyhr. Rivende utvikling Rismyhr er sikker på at en eller annen form for elektrisk drift er framtida for rutebusser, men hvilke løsninger som vil bli rådende for å forsyne motorene med strøm er mer usikkert. – At det blir store forandringer er det eneste sikre. I nær framtid blir det mest sannsynlig el-busser med batteri i sentrumsgatene, og el-busser med hydrogen i utkantene og i mer kupert terreng, mener han. Helt sikkert er det at Rismyhr og mekanikere som kommer etter ham har mange ark å vende. Det er få som kan el-busser i dag, og det er lite som kan overføres fra diesel- og forbrenningsverdenen til denne typen vedlikehold. Må lære data – For mekanikerne er det en terskel som skal forseres. Mange blir vettskremt av høyspenning, 750 volt høres farlig ut. Så kommer alle dataprogrammene. Fortsatt klarer ikke leverandørene å samle alt i ett. Til denne bussen er det vel 11 programmer som må beherskes, sier Rismyhr. – Jeg var ikke akkurat datanerd da jeg begynte med el- og hybridbusser, men har lært meg det. Det er fullt mulig, og framtiden vil trenge mange med denne kunnskapen, sier han. Personlig foretrekker han likevel håndfast verktøy på en forbrenningsmotor framfor laptop og el-motorer. – Men det er jo trivelig å slippe oljesøl på jobben da, medgir han. På fritida bytter han ut dataverktøy og framtidsmotorer med veteranbiler. < miljøhovedstad • Oslo og Akershus fylkes- kommuner har ambisjon om å bli Europas ledende hovedstad for miljøbusser. • De norske aktørene i det europeiske prosjektet Clean Hydrogen in European Cities (CHIC) er Ruter, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og miljøstiftelsen Zero. • Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Norges forskningsråd og Transnova (Enova) har bevilget nærmere 100 millioner kroner til prosjektet. I tillegg er det gitt 40 millioner kroner i støtte fra Eu • I løpet av 2020 skal all busstrafikk være fossilfri. • I år legger bestiller- selskapet Ruter fram alternative løsninger. temahefte-39