TøFFe krAV: Prosjektleder Pernille Aga i ruter opplever at produsentene kappes om å utvikle løsninger som kan møte morgendagens strenge miljøkrav. ruter viser vei: legger miljølista høyt Om fem år skal all kollektivtransport i Oslo og Akershus være fossilfri. I Stavanger er batteridrevne busser satt i ordinær drift. Framtidas kollektivtrafikk er i rute. – Et paradigmeskifte, sier Pernille Aga, prosjektleder for Fossilfri 2020 og hydrogenbuss i Ruter, som er Oslo og Akershus bestillerselskap for kollektivtrafikken. I vinter innkalte Ruter til leverandørkonferanse, der de presenterte framtidas mål for Oslo og Akershus. 120 deltakere fikk et sterkt signal om at markedet vil se annerledes ut allerede neste år, med helt nye miljøkrav. – Interessen er stor. Alle ser at endringene kommer. På konferansen var det stappfullt med både bussprodusenter, batteriutviklere, strømleverandører og utviklere av programvare, sier Aga. I dag er 800 av de om lag 1200 bussene som trafikkerer hoved stadsområdet dieselbusser. Ved utgangen av 2020 skal de være historie. Over på strøm Målet om fossilfritt drivstoff i alle busser – altså biodrivstoff eller elektrisk framdrift via hydrogen eller batteri – er allerede opplest og vedtatt av det politiske flertallet i Oslo og Akershus. Målet skal være nådd 26 temahefte-39