Fortett med vett Kompakt byutvikling og fortetting med nye boliger er en viktig strategi for bærekraftig byutvikling. Hvordan kan vi sikre høy tetthet og samtidig få til gode uterom for opphold og lek? grønn BOkVAliTeT: et stort og frodig uterom høyner trivselen i spikerfabrikken i stavanger. sivilarkitekt lene schmidt er forsker ved norsk institutt for by- og regionforskning (niBr). Jeg skal her presentere resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sentralt beliggende byboliger ses som attraktive, og kompakt byutvikling skal bidra til redusert arealbruk og transportbehov. Forskning har tydet på at fortet tingen kan komme i konflikt med behovet for gode uterom. Derfor ønsket vår oppdragsgiver, Husbanken og Miljøverndepartementet, å gi ut en veileder med gode eksempler. Vi kontaktet kommunene for å be om forslag og dro på befaring for å vurdere prosjektene på bakgrunn av sjekklister for god boligplanlegging. Vi fant tre prosjekter som vi ser som gode eksempler fordi de har høy kvalitet i både materialbruk og utforming av uterommene. De tilfører byen nye kvaliteter, men de har også noen problematiske sider. De øvrige prosjektene ble vurdert å være overveiende for dårlige, selv om mange prosjekter kan ha gode delløsninger. Noen prosjekter har høy kvalitet, men for lite uteareal. Andre kan ha nok areal, men dårlig utforming. Bassengtomta i Trondheim ligger i Nedre Elvehavn, et tidligere verftsområde ved Nidelvas utløp. Prosjektet bidrar med sin funksjonsblanding av boliger og næring til en levende by. Kvartalets indre er nyttet til parkering og bidrar til bilfrie gater og torg. Prosjektet har høy kvalitet i materialbruken og variert vegetasjon i gårdsrommet. På tross av en svært høy utnyttelse, er uterommet likevel lyst og vennlig fordi det er løftet opp til fjerde etasje. Ulempen er at uterommet ikke er tilgjengelig for allmennheten. Løsningen bør derfor ikke allmenngjøres. Georgernes Verft i Bergen ligger på Nordnes på et tidligere verftsområde ned mot Puddefjorden. Prosjektet har gitt allmennheten tilgang til sjøen, og det er etablert en populær badeplass og promenade lang sjøen med forbindelse til grøntområder og skole 32 temahefte-39