Gina Lund er direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. evig kompetanseheving i eget arbeidsliv Kravene i arbeidslivet endres raskt, og flere yrker er i ferd med å forsvinne. Vi må alle styrke vår evne til å ta til oss ny kunnskap og være åpne for nye oppgaver. Norsk arbeidsliv vil preges av omstilling i tiden framover. Vi effektiviserer næringene vi allerede har, noen nye næringer vil komme til, mens andre vil krympe eller forsvinne. Vi vil oppleve å få nye oppgaver og nye systemer å forholde oss til, og vi vil oftere skifte jobb. Vi må alle belage oss på kontinuerlig å oppdatere kompetansen vår slik at den passer med arbeidslivets behov. Marit har jobbet med arkivet på arbeidsplassen sin i mange år. Da hun begynte var det nok å kunne selve arkivet. Nå har kravene økt. Arkivmedarbeiderne må sikre at lovverket gjenspeiles i arkivsystemet, og det er stadig mer samhandling mellom arkiv og andre IT-systemer. I tillegg har arkivet fått større ansvar for å gi råd til medarbeidere i offentlighetsspørsmål og innsynssaker. Arkivet må nå ha kompetanse både innen jus, IKT og organisasjonsutvikling i tillegg til de tradisjonelle arkivoppgavene. Lena har jobbet i HR-avdelingen på sin arbeidsplass i mange år. Tidligere var det bare praktisk, operativt personalarbeid. Nå jobber HR strategisk. Det innebærer at de bistår ledelsen deg selv. I et arbeidsliv som stadig endres, må den enkelte i sterkere grad ta initiativ til å utvikle kompetansen sin. Vi må ville bruke oss selv. Samtidig har arbeidsgiver et ansvar for å oppmuntre og verdsette de ansattes initiativ og legge til rette for kompetanseheving. Arbeidsgivere må bidra til å gjøre det mulig for flere å delta i arbeidslivet. Opplæringstilbudet fra staten skal være tilgjengelig og godt. Ifølge rapporten Computerization and the Future of Jobs in Norway som omhandler automatisering og konsekvenser i Norge og Finland, vil en tredjedel av norsk sysselsetting i stor grad bli automatisert i løpet av de neste tjue årene. Da Aftenposten skrev om saken i august, hadde de utviklet en test for hvordan ulike yrker er utsatt for automatisering. Lønns-, arkiv- og kontormedarbeidere er blant yrkene som ifølge rapporten høyst sannsynlig kan bli automatisert. Det innebærer at disse, og mange andre yrkesgrupper, må være beredt på at jobben kan bli endret eller borte. Vi må alle styrke vår evne til å ta til oss ny kunnskap og være åpne for nye oppgaver. Omstilling er ikke noe nytt i arbeidet med å realisere organisa I et arbeidsliv som og fremmed som vi vil møte i tida sjonens strategi, gjennom å jobbe stadig endres, må med blant annet ledelses- og som kommer. Norske arbeidskompetanseutvikling. Det er mye den enkelte i sterkere grad takere har i all tid har vært stilt bruk av forskning og studier for å overfor omstilling, og vi har i stor ta initiativ til å utvikle utvikle, beholde og rekruttere grad taklet det godt - bedre enn i kompetansen sin. riktig kompetanse. de fleste land. Men omstillingen Både Marit og Lena har bygget på kompetansen sin for å løse nye oppgaver på en god måte, og arbeidsgiver har oppmuntret til og lagt til rette for opplæring. Den enkelte har selv hovedansvaret når det kommer til å styrke sin kompetanse og dermed sine muligheter i arbeidsmarkedet. Er du frisk og arbeidsfør, forventes det at du som voksen i Norge forsørger framover vil gå enda raskere, og samtidig er rammebetingelsene i arbeidslivet under press. Omstillingsevne er noe både ansatte, ledere og arbeidslivet kan trene opp. Kompetanseutvikling representerer mulighetenes marked for hver enkelt av oss, samtidig som det er en av de viktigste nøklene til videreutviklingen av velferdssamfunnet. Vi vet at etterspørselen etter arbeidstakere med bare grunnskole vil synke, og voksne ufaglærte står i 8 temahefte-40