FAGLIG INNSpILL Arbeids i barnehager. Innen administrasjon er det et lavere prosentpoeng, vil det i 2024 være behov for 53 500 rekrutteringsbehov, her er økningen beregnet til om flere ansatte enn det er i dag. Det betyr at antall kraft- og lag 2000 flere årsverk i 2024 enn i dag. rekrutteringer som er nødvendig for å møte fremtidig kompetanse behov for ansatte vil reduseres fra 63 000 til 56 000 Det er et uttalt mål i kommune-per år. behovet er en sektoren å øke gjennomsnittlig stil-«samfunnsfloke» lingsstørrelse og utvikle en heltids-Samtidig er det store variasjoner i rekrutterings vi ikke klarer kultur, få folk til å stå lenger i jobb behovet i ulike deler av landet. Behovet er størst i og å oppnå lavere turnover blant Agder, på Vestlandet og sentralt på Østlandet. Re-å løse ved å de ansatte. Dersom krutteringsbehovet er noe lavere i innlandet og i fortsette gjennomsnittlig stillings-Nord-Norge. Samtidig er det verdt å merke seg at det å gjøre det vi størrelse øker med ett også her er store variasjoner mellom ulike sektorer. prosentpoeng fram mot Arbeidskraft-og kompetansebehovet er en «sam-gjør i dag. 2024, andelen ansatte funnsfloke» vi ikke klarer å løse ved å fortsette å gjøre som fortsatt er i jobb ved det vi gjør i dag. Utvikling og nyskaping i arbeidsfylte 65 år øker med ett giverpolitikken handler blant annet om å tenke nytt prosentpoeng og om kompetanse og rekruttering, organisering av gjennomsnittlig arbeidet og arbeidstid, samt oppgaveløsning i samturnover redu-arbeid med andre. I Skodd for framtida – verktøy for seres med ett lokal arbeidsgiverpolitikk er dette grunnlag for noen sentrale framtidsdiskusjoner. Et viktig spørsmål er: Hva risikerer vår organisasjon hvis vi ikke planlegger for framtida? Kommunesektoren står overfor utfordringer i framtida som handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Kommunesektoren må rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft, og samtidig bidra til fornyelse av tjenester og arbeidsformer. Det handler om å se og bruke de ansattes potensiale best mulig, blant annet gjennom å sørge for høyt nærvær, heltidskultur og medarbeidere som bruker og utvikler sin kompetanse og blir i jobben. God ledelse er avgjørende for å lykkes. temahefte-40