rOGALAND tAr Grep – Etter å ha tatt fagbrev er mange blitt mer modne slik at de kan oppnå studiekompetanse, sier Jarle Nilsen. Han har representert Arbeiderpartiet på fylkestinget siden 1999 og har 16 års erfaring fra yrkesopplæringsnemnda. – Yrkesopplæringsnemnda har sterk politisk forankring. Ikke minst fordi fylkesordfører Janne Johnsen har ledet nemnda de siste fire årene, sier han. – Vi fastsetter prøvenemndene. Vi er klageorgan for oppsigelse av opplæringskontakter, og vi godkjenner lærebedrifter. Det betyr at i Rogaland er yrkesopplæringsnemnda noe mer enn et rådgivende organ., sier Nilsen. Politikere tar grep Rogalandspolitikerne engasjerer seg også direkte for lærlingene. Ikke minst etter at oppsigelsene i oljebransjen strømmet på. Sammen med Stavangers ordfører og fylkesdirektøren i Nav oppsøkte fylkesordfører Johnsen i sommer bedrifter i Stavangerregionen. Trioen oppfordret til dugnad for å skaffe flere lærling-og praksisplasser, og nå jobbes det aktivt for å hindre at bedriftene permitterer lærlinger. tok fagbrev som voksen – Jeg tok fagbrev for å få bekreftet min kompetanse, sier Monika Schrøder, som har lang og variert erfaring innen kontorfaget. Monika Schrøder er saksbehandler i Klepp kommune og leder i SKA i Fagforbundet Rogaland. I tillegg til helse-og sosialfag på videregående har hun tatt studiet Medisinsk sekretær ved Næringsakademiet. Veien mot fagbrevet i kontor-og administrasjonsfag startet i 2010. Schrøder fikk god oppbakking av arbeidsgiveren og avla fagprøven året før hun fylte førti. Teori og praksis – Jeg fulgte teoriundervisningen hos AOF over to semestre og gikk opp til teorieksamen høsten 2010. Den praktiske prøven avla jeg i juni 2011, forteller Schrøder, De dårlige tidene i oljebransjen, sammen med økt innvandring, gjør at flere voksne ønsker å ta fagutdanning. – Mange har jobbet i oljebransjen uten å ha formell utdanningsbakgrunn. Nå ønsker de å benytte voksenretten til å videreutdanne seg. Antall søkere har økt med nesten 40 prosent siden i fjor, sier Siri Eidissen, fagkoordinator ved seksjon for veiledning og livslang læring i Rogaland fylkeskommune. Alle trår til Fylkeskommunen kjøper inn videregående opplæring for voksne på anbud. – Det betyr at vi kan legge inn kravene som skal oppfylles, som at de fleste voksenopplæringskursene må kunne tas ved siden av jobb, sier Eidissen. Også hun kan fortelle om godt samarbeid partene imellom. Fylket møter kommunene for å få til en god overgang mellom kommunal voksenopplæring – grunnskole og introduksjonsprogram – og voksenopplæring på videregående nivå. De samarbeider også med Nav for å unngå at kurstilbudene kommer i konflikt med Navs regelverk. Voksenrett Det tilbys gratis videregående opplæring som voksen hvis man fyller eller har fylt 25 år og ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller utlandet, men har fullført grunnskole eller tilsvarende. Søknad om voksenrett sendes fylkeskommunen gjennom www. vigo.no. Rett til videregående opplæring av voksne reguleres av Opplæringsloven § 4A-3. som ville ha fagbrevet for å kunne dokumentere sine kunnskaper. Hun oppfylte kravet om minst fem års relevant arbeidserfaring i hundre prosent stilling med god margin og kunne det meste av teorien fra før. – Klepp kommune har lagt til rette for at de ansatte som ønsker det skal få hevet sin kompetanse. En egen kompetanseplan i kommunen ligger til grunn for det, forteller Monika Schrøder, som fikk de fleste utgiftene dekket av stipend fra kommunen og den lokale avdelingen av Fagforbundet. KJeKt Å Ha: sKas leder i rogaland, monika schrøder, tok fagbrev i voksen alder og har fått dokumentert kompetansen sin. kompetanse for framtida 27 temahefte-40