tIpS OG LeNKer utdanning.no Her finner du svar på det meste som har med utdanning og videreutdanning å gjøre. Oversikt over mer enn 5000 utdanninger i Norge, inkludert fagskoler og etter-og videreutdanningstilbud. Her finnes også artikler som kan hjelpe og veilede deg. Kunnskapsdepartementet står bak, og artiklene kvalitetssikres av relevante aktører i utdanningssektoren. vilbli.no Fylkenes informasjonstjeneste til videregående opplæring. Her finner du bl a oppskrift, regler og frister for søknader. Egne faner for voksne og lærlinger/lærekandidater. vox.no På sidene til Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, finner du mye informasjon og interessant stoff om blant annet yrkesrettet opplæring, realkompetanse og karriereveiledning. nokut.no NOKUT fører tilsyn med blant annet all eksisterende fagskoleutdanning og godkjenner nye fagskoletilbud og fagområder. I tillegg informerer de om kvalitetstilstanden og bidrar til kvalitetsutvikling i fagskoleutdanningen. Klikk deg inn, velg for eksempel fanen Fagskole og få oversikt over godkjente utdanninger. aof.no AOF ble startet av Haakon Lie og har vært nært knyttet til arbeiderbevegelsen. I dag tilbyr AOF opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for medlemsorganisasjoner. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Les mer om utdanning, jobb og muligheter: fafo.no: Klikk på publikasjoner, Faforapporter og last ned Grenser for utdanning, Kvalitet i fag- og yrkesopplæring og Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. regjeringen.no: Søk på Computerization and the Future of Jobs in Norway og les undersøkelsen. nifu.no: Klikk på forskning, rekruttterings- og kompetansebehov. Mange relevante artikler om fagskole- og høyskoleutdannede og arbeidsmarkedet. Khrono.no: Nettsted for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. Klikk på karriere. e24.no: Klikk på Jobb og Fremtidens arbeidsliv, her er det samlet artikler. Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning. Last ned rapporten fra vox.no, klikk på statistikk/ analyse og gå videre til publikasjoner. Informasjon om de offentlige karrieresentrene i fylkene, bl a hva slags veiledning de tilbyr og hvordan de kan tilrettelegge for realkompetansevurdering. I Norge sier en av fire voksne at de har behov for karriereveiledning. digital kompetanse i arbeidslivet kan du laste ned fra fafo.no. Rapport om hvordan tilegnelse av digital kompetanse foregår på jobben. Se intervju med forskerne på side 33. Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmed-Lese-og skrivekurs lemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert data- inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, tekniske hjelpemidler pr. kalenderår. søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: Det kan søkes om støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videre-• Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) utdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopp - Følgende dekkes ikke: læring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minst sekst måneder for å kunne søke om stipend. Det kan kun søkes om utdannings utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne doku fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår. søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. kompetanse for framtida 35 temahefte-40