Ja til mer sosialfaglig kompetanse i skolen «Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring», står det i opplæringsloven. Det er ikke alle foreldre som opplever at dette gjelder deres barn. «Jeg er mor til en gutt på 4. trinn. Etter skolestart i høst kom det frem at han har blitt mobbet siden 1. trinn. Han har ingen venner på skolen og vil bare slutte. Jeg har tatt dette opp med skolen, men føler at jeg ikke blir hørt. Hva kan jeg gjøre?» FUG fikk 50-60 slike henvendelser i fjor. Mange foreldre opplever at de ikke når fram med sin bekym ring. Skolen svarer gjerne at eleven er sensitiv og at det fra skolens ståsted ser ut som eleven har det bra. Andre foreldre opplever å bli hørt, men at tiltakene skolen setter inn for å bedre situasjonen for eleven, ikke hjelper. Nesten halvparten av lærerne svarer i en undersøkelse at de ikke har kompetanse til å håndtere slike saker, og en tredel sier de mangler tid og ressurser. På skoler hvor de har yrkesgrupper med mer sosialfaglig bakgrunn, er det bedre trivsel. Dette kan være barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, terapeuter, barnevernspedagoger eller rådgivere/ sosiallærere. Disse er sentrale i arbeidet med å fore bygge, avdekke, håndtere og følge opp saker som dreier seg om sosiale spørsmål, slik at lærerne kan konsentrere seg om å legge godt til rette for læring av fag. Dette betinger et godt samarbeid. 10 laget rundt eleven temahefte-41