FagLIg INNspILL Trivsel og læring henger sammen. Og det er mange oppgaver andre enn læreren kan ivareta: • Organisere trivselsskapende aktiviteter sammen med elevene • Være ute sammen med elevene i friminuttene og knytte relasjoner og regulere atferd • I samarbeid med læreren gjennomføre tiltak i klassen som fremmer samhold • Organisere vennegrupper/faddergrupper på skolen • Ha veiledningssamtaler med dem som føler seg utenfor Skolene har i dag stort handlingsrom når det gjelder organisering av skolehverdagen. De økonomiske rammene er for mange skoler imidlertid svært begrenset og bidrar til at de lovpålagte oppgavene prioriteres foran grunnleggende helsefremmende tiltak. Tall fra Ungdata viser at rundt en tredel av ungdommene våre sliter med dårlig selvbilde og har depressive symptomer. Da blir det forebyggende arbeidet rundt trivsel og helse svært viktig, og behovet for et sterkt lag rundt eleven blir tydelig. elevene skal bli sett og anerkjent for det de er. Forskere mener det er mye å hente på å styrke fellesskapsfølelsen i klassen (NOVA Rapport 14/15). Om samholdet i klassen blir sterkere, behandler elevene hverandre bedre. Elevene skal bli sett og anerkjent for det de er. Skolen og foreldrene må sammen jobbe for at elevene skal lære å respektere hverandre. Når elevene opplever at noe er vanskelig, skal det være lett å kunne snakke med en voksen. Alle skoler er pålagt å gi elevene sosialpedagogisk veiledning, men mange foreldre som henvender seg til oss, kjenner ikke til hvordan skolen ivaretar denne veiledningen. Ressursene kan være små, og tilbudet kan bli lite tilgjengelig. Ved å tilføre mer og annen kompetanse i laget rundt eleven, kan vi få til bedre oppfølging av elevene sosialt. Med flere aktører på skolen blir koordineringen viktig. Ansvaret må konkretiseres og det må etableres sikkerhetsrutiner som ivaretar kunnskap om og relasjon til eleven, slik at det ikke glipper om en av de voksne blir syk. Det blir også viktig å se på hvordan disse ulike gruppene samspiller med foreldrene. Skolen må ha gode rutiner for å forebygge, avdekke og løse vanskelige situasjoner og dårlig læringsmiljø. Rutinene må være kjent for både ansatte, elever og foreldre. For foreldre er barnas trivsel og trygghet viktig. Vi må kunne stole på at barna våre møter noen som bryr seg om dem på skolen, som ser dem, og som reagerer om de ikke har det bra. Fug Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er 40 år i 2016. FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet, og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå. Fug er opptatt av: • Hjem-skole-samarbeid • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer. FUG er svært positiv til at Kunnskapsdepartementet skal prøve ut modeller for Et lag rundt eleven. Foreldrene bør være en naturlig del av dette laget. Forskning viser at når hjem og skole samarbeider godt, mestrer elevene bedre både det faglige og det sosiale (Drugli og Nordahl, 2013). FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Det nåværende FUG ble oppnevnt i statsråd 18. desember 2015 for perioden 2016-2019. FUGs sekretariat består av ti ansatte og holder til i Oslo. les mer på www.fug.no gunn iren gulløy Müller er leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (Fug) Foto: Anne D. Nilsen, FUG laget rundt eleven 11 temahefte-41