FagLIg INNLegg en skole med mange yrkesgrupper I debattene om skolesektoren er det ofte bare lærerne som nevnes. De andre blir som regel glemt. Hva gjør denne usynliggjøringen med dem som jobber her? Norsk skolehistorie er lang. Den første ta imot dem som de er, utvikle dem og gjøre dem skoleloven kom på 1700-tallet, og et av målene var at klar for ungdomsog voksenlivet. alle skulle kunne lese Bibelen. Utover på 1800-taller Det er trist å tenke at flere på dette bildet ikke vil kom flere fag inn i skolen. gjennomføre skolegangen. Ikke fordi de ikke kan, Den gangen var det bare lærere som jobbet i men fordi skolesystemet ikke klarer å gi dem det skolen. I dag er det mange ulike yrkesgrupper her, skoletilbudet de trenger for å lære. Derfor trenger vi men myten om at det bare er lærere som jobber i den en ny visjon for framtidas skolepolitikk, med oppnorske skolen, består. merksomheten rettet mot elevene og deres behov for Når de andre ansatte nevnes, er det ofte i kronikker å lære og utvikle seg. om hvor mange ufaglærte som fins i den norske skolen. Tror de at alle som ikke har lærerutdanning Etter norsk lov har alle barn som starter i den er ufaglærte? norske skolen krav på å kunne fullføre grunnskole utdanningen. Hvordan kan vi gi alle elever denne I dag har skolen fått et mye større samfunnsansvar rettigheten? enn å lære elevene å lese Bibelen. Fagforbundet mener at lærerne må få mer tid til å Skolen skal være et sted å lære, men i tillegg skal være lærere og undervise. De andre yrkesgruppene den være sosialt utjevnende. Det er ønskelig at må få tid og mulighet til å bruke sin kompetanse. elevene også får kunnskap om Da er det viktig at skoleeiere og rektorer får bedre kunnskap om kulturelle aktiviteter. ernæring, og tilbud om fysiske og Ingenting kompetansen til alle sine ansatte, for Skolen skal gjøre elevene selv å kunne bruke den bedre. skjærer stendige og kreative. Elevene skal oss mer i hjertet vokse opp, bli selvstendige og forsørge Fagforbundet ønsker en mer helseg selv, og ha mulighet til å skaffe seg enn fortellinger fra hetlig skoledag, hvor elevene – i til- en familie. Skolegangen skal være et legg til ordinær undervisning – får elever som sier de sted som gjør elevene til «dugende tilbud om gode måltider, fysiske og har møtt ansatte mennesker». Det er derfor en stor kulturelle aktiviteter og leksehjelp, og fordel med mange ulike yrkesgrupper som har ødelagt hvor de har rom og tid til å utvikle med ulik kompetanse jobber i skolen. deres potensial. kreativiteten sin gjennom «selvstyrte aktiviteter». Ingenting skjærer oss mer i hjertet Dagens skole har en akademisk tilenn fortellinger fra elever som sier de har møtt nærming. Vi har en tro på at elevene lærer også ansatte som har ødelagt deres potensial. Hatt andre steder enn i klasserommet. Den praktiske opplevelser som har ført til at de har mistet troen på tilnærmingen brukes ikke godt nok, selv om vi at de er et lærende menneske. Dette ser vi igjen når gjennom Ungdomsskolemeldingen fikk valgfagene de blir voksne – de har mistet troen på at de kan tilbake i ungdomsskolen. tilegne seg mer kompetanse. Vi trenger et skolesystemet som styrker elevenes Vi ønsker å gi både nasjonale og lokale politikere tro på seg selv. Gi dem tro på at de kan lære hele mer kunnskap om hvem som jobber i skolen. Kanskje livet. Livslang læring gir mennesker nye muligheter. det vil gi oss et nasjonalt kompetanseløft til alle Og den skjer ikke bare i skolesituasjoner. ansatte, og ikke bare et lærerløft. Det er flott at lærerne får mer kompetanse, men de andre yrkes- Tenk deg et bilde fra første skoledag. Glade og gruppene fortjener også å bli inkludert. forventningsfulle barn, som forventer at skolen skal Mette Henriksen aas er leder av Fagforbundets seksjon skkO. temahefte-41