FLerkULtUreLL OppLærINg vet rÅd: gro standnes og Fikria akkouh er rådgivere i naFO. direkte kompetanseheving av NAFO og sprer kunn skapen til naboene slik at den når bredt ut. – Samarbeidet mellom Vestfold fylke og Larvik kommune i forhold til nyankomne elever i 16–24-årsalderen er forbilledlig, fordi det bidrar til at nyankomne ungdommer kommer seg raskt og godt gjennom videregående, sier Standnes. Akkouh og Standnes understreker at all språkopp læring må ta utgangspunkt i barnas egne forutset ninger, og at tospråklig opplæring er viktig for hele den kognitive utviklingen. – Hos noen henger det igjen en oppfatning av at tospråklighet ikke er bra, men det handler om en nedvurdering av språklige minoriteter. Det er ikke så veldig lenge siden samer fikk høre av norske prester at Gud ikke forsto samisk. Språkdebatten er dyptgripende, den handler om kontroll, sier Standnes, som minner om at historien har nok av eksempler på at skolen har spilt en negativ rolle overfor nasjonale minoriteter. – Vi må våkne og se parallellen til vår egen tid. Det handler om yrkesetikk, sier hun. Lære å leve sammen Senteret har erfart at kunnskapen om og interessen for flerkulturell opplæring varierer enormt, men over hele landet finnes det lærere, ledere og mange andre som gjør en kjempejobb til tross for at politiske strømninger og holdninger kan være bremseklosser. – Vi i NAFO er formidlere. De der ute må skaffe seg kompetansen sjøl, gjerne ved hjelp av arbeidsgiver. De må reflektere og diskutere hvordan de vil PiZZa PÅ nOrsk: lærer siri løkka ved verdensmester’n skole lærer elevene norsk og pizzabaking samtidig. NaFO styrker flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004. Med mandat fra Utdanningsdirektoratet skal senteret drive virksomhet rettet primært mot undervisning og opplæringsoppgavene i skole og barnehage. NAFO skal øke kompetansen hos ansatte i skoler og barnehager og i lærerhøgskolene. Fokusskoler og barnehager er blant senterets viktigste samarbeidspartnere. Verdensmester’n (se egen gjøre det i barnehagen og i skolen, sier Gro reportasje) er en av NAFOs Standnes. fokusskoler. Selv om en skole eller barnehage skulle få barn med et språk som ingen av de voksne behersker, kan NAFOs mandat gjelder hele de vise interesse, stimulere barnet og sørge for at det den pedagogiske virksom kan uttrykke seg på sitt eget språk. Her er nettet en heten, fra skoleledere og god ressurs. -eiere til alle som er i kon takt med elevene. Senteret Inkluderende opplæring har nettverk over hele – Vi er ikke bare opptatt av faglige resultater; det landet og driver utviklingssosiale aspektet er en viktig del av opplæringen. prosjekter knyttet opp mot Hvordan skal vi lære barna å leve sammen i det kompetanseoppbygging og flerkulturelle Norge? læringsressurser. Det er viktig at vi ikke jobber på en måte som På senterets nettside nafo. bidrar til kategorisering og stigmatisering, sier no kan alle finne informa- Fikria Akkouh. sjon om hva som rører seg i Hun understreker at kultur ikke er noe statisk, det flerkulturelle Norge, men noe som endrer seg dynamisk over lengre tid. samt tips og råd om fler- Flerkulturell opplæring handler om å gi alle barn og kulturell opplæring. Ikke unge i et flerkulturelt samfunn en inkluderende og minst flerspråklige familier likeverdig opplæring. kan finne nyttig infor – Første steg og hele grunnlaget for dette arbeidet masjon her. handler i bunn og grunn om hvordan vi møter det Nettstedet temamorsmål. enkelte individet. Det er farlig å gå ut fra at du vet no har et rikt utvalg noe om den personen som står foran deg basert på undervisningsopplegg og hudfarge, religion eller klesdrakt, sier Fikria nettressurser. Her er nå 13 Akkouh. språk representert. – Vi må også slutte å se mangfold og forskjellighet www.nafo.no som avvik og begynne å se alt det positive mangfoldet representerer. Elevene har med seg ulik kompetanse de kan dele med hverandre, noe som kan bidra til å utvikle alles perspektiv. Tenk på hvilke muligheter som ligger i et klasserom. < laget rundt eleven 17 temahefte-41