dagens barn og unge trenger kultur og kulturopplæring Skole er kultur. Skolens rolle og forpliktelser som kulturbærer, kulturskaper og kulturformidler er uttrykt i formålsparagrafen, i den generelle delen av læreplanen, i prinsippene for opplæring og i formål mFO Musikernes fellesorganisasjon (MFO) organiserer lærere i de kunstneriske fagene, og er også Norges største fagforening for kunst- og kulturarbeidere. MFO vil at barn og unge skal møte en helhetlig skolehverdag og et mangfold av kulturaktiviteter i sitt oppvekstmiljø. Vi vil at barn og unge skal møte ulike kunstarter som grunnlag for egen dannelse og at skolen skal gi rom for elevenes skaperkraft. Vi har derfor, sammen med flere andre organisasjoner — deriblant LO — tatt til orde for å innføre en eller to nye grunnleggende ferdigheter som tar opp i seg behovet for estetisk og sosial kompetanse. www.musikerorg.no og kompetansemål for fag. Dessverre gjenspeiles ikke dette i de såkalte grunnleggende ferdighetene. Denne mangelen er kanskje den viktigste grunnen til at estetisk tenkning og estetiske fag har tapt terreng og status i de siste åtte til ti årene. I 2004 gjennomførte Unesco, med professor Anne Bamford som leder, en stor internasjonal undersøkelse av hvilke effekter kunst- og kulturundervisning har på hele grunnopplæringen, på lokalsamfunnet og på elevenes sosiale og personlige utvikling. Det denne undersøkelsen ettertrykkelig slår fast er at god undervisning i kunst og kultur har store positive effekter hos barn og unge i skolen. I dagens skole er det heldigvis mange lærere med solid kunstfaglig kompetanse. Disse bidrar til økt selvtillit, mindre fravær, og mye bedre lese- og skriveferdigheter blant barn og unge gjennom sin undervisning i musikk og andre estetiske fag. Likevel har kun tre av fem lærere som underviser i musikk på grunnskolen faglig fordypning, mens to av fem har ingen faglig fordypning målt i studiepoeng. Bare en av fire musikklærere har kompetanse i faget tilsvarende 60 studiepoeng eller mer. Dette er meget beklagelig, spesielt når Unescoundersøkelsen nå slår fast at dårlig undervisning i kulturfag har en direkte negativ effekt på barns kreativitet og selvtillit. Ikke bare er det sløsing med tid og penger å sette lærere uten formell kompetanse til å undervise i kulturfag, det er også ødeleggende for barna. Det mangler ikke på grunnlagstenkning og uttrykte ambisjoner, men de store utfordringene er knyttet til systematisk, kvalitativt arbeid gjennom hele opp læringen. Utfordringene dreier seg om kompetanse og kvalitet, om samarbeid mellom fagmiljøene, om sam arbeid med kulturskolen og den kulturelle skolesekken og om lærernes kompetanse i estetiske fag, både i grunn opplæringen og i videreutdanningen. Det er derfor meget gledelig at Kunnskapsdepartementet nå i sin nye strategiplan Kompetanse for kvalitet har inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien. Om det er et mål å øke kompetansen blant lærerne i alle fag, så mener vi det er hensiktsmessig og målrettet å tilby etterog videreutdanning også for kulturskolelærere. Ved at det nå blir et slikt tilbud om videreutdanning til kulturskolelærere, vil det i enda større grad bli mulig og mer aktuelt for kulturskolelærere å kunne ta undervisningsoppgaver i grunnskolen. Dette har mange positive aspekter: Vi får flere høykompetente musikklærere og kunstog hånd verkslærere i grunnskolen, og samarbeidet mellom kulturskolen, det frivillige kulturlivet og grunnskolen blir bedre og tettere. Disse kulturskolelærerne har ofte også tett kontakt med det lokale kulturlivet og kan være et «kulturelt lim» i lokalsamfunnet. Men det må også gjøres grep innenfor de tradi sjonelle lærerutdanningene, der estetiske fag dess verre ikke lengre er en obligatorisk del av studiene. For at skolen skal være i stand til å fylle sin rolle som formidler av kulturarv, allmenndannelse, verdier og kunnskap, kan vi ikke utdanne lærere uten grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i estetikk, kunst og kultur. Undervisning i estetiske fag må økes, men det må også fokuseres på hvordan estetiske undervisningsmetoder styrker alle fag i grunnopplæringen. Vi har nå en genuin mulighet til å sette et tydelig estetisk varemerke på den norske skolen. Et estetisk 28 laget rundt eleven temahefte-41