laget rundt eleven 39 Evaluering av program for skolebibliotekutvikling www.udir.no Gode skolebibliotek styrker elevenes leseferdigheter. Les mer om det i Nifurapport (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Lesing i skolebiblioteket lesesenteret.uis.no Heftet ønsker å vise at det fins ulike måter for skolebibliotekarer og lærere å samarbeide på for å nå skolens lesemål. Heftet er utarbeidet ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge www.fafo.no På oppdrag fra Fagforbundet har forskningsstiftelsen Fafo sett på fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid. Et lag rundt læreren og Hva lærerne ikke kan! www.udir.no Målet med rapportene har vært å se på ulike modeller for hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Fra Arbeidsforskningsinstituttet. tips og lenker forskning.no Søk på: Etterlyser flere helsesøstre På ungdomsskolen er minstenormen 550 elever for en helsesøster i full stilling. Forsker Nina Misvær etterlyser flere. www.fug.no Foreldreutvalget for grunnopplæringen Her er foreldrestemmen overfor myndighetene, råd for foreldre med barn i grunnskolen og veiledning for klassekontakter. Tips til filmer og brosjyrer. www.bufdir.no Søk på: Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder www.bufdir.no Søk på: God skole er godt barnevern Barn og unge med tiltak fra barnevernet skal ha like muligheter til å lykkes i skolen som andre barn. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet (Udir) utviklet et digitalt verktøy som skal gjøre flere lærere og barnevernsansatte tryggere i skolehverdagen. sprakloyper.uis.no Språkløyper — Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015—2019. Et løft for lesing og skriving utarbeidet av Lesesenteret, ved Universitetet i Stavanger. Nettstedet har gratis kompetanseutviklingspakkersom barnehager og skoler kan ta i bruk. I gamle dager tok skolen dette bibelske rådet bokstavelig. Da Interkommunalt arkiv i Kongsberg fikk tilsendt gamle skoleprotokoller som dokumenterte skolestraffen her til lands, fant de ut at dette ville de ikke bare gjemme bort i arkivet. De ga en gruppe tegneserieskapere utfordringen med å skape egne historier med utgangspunkt i disse kildene. Det dystre bakteppet ga tegnerne inspirasjon til et seriehefte som fikk navnet Straff i skolen. De siste par årene har historiker Knut Jordheim formidlet til over 1000 elever historien om hvordan lærere og rektorer med statens myndighet i ryggen kunne slå elevene. – Dette er en tid vi helst vil fortrenge. I 1881 rapporterte Morgenbladet om et barn som døde, slått i hjel, etter straff i skolen. Det skapte stor debatt i den tidas offentlighet. Foreldrene reiste sak mot skolen, men tapte. Likevel var det mange som klagde, og det begynte det å trenge seg fram en bevissthet om å verge de vergeløse. I 1936 ble det forbudt med ris og spanskrør i skolen, altså de groveste formene for fysisk straff. Først i 1987 ble det ulovlig å slå barn. I 2013 fikk Interkommunalt arkiv en pris av Arkivrådet for prosjektet. www.ikakongsberg.no Da det var andre boller «Den som sparer på riset, hater sin sønn; den som elsker ham, tukter ham tidlig.» 1 STRAFF SKOLEN2.utg. straff i skolen_2_utg.indd 1 31.01.2013 10:16:15 Rapporter Øksnes, M (2010): Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom Giske, T (2015): La læreren være lærer. Veien til en skole der alle lykkes. Bøker Nettsider temahefte-41