appetItt på LIvet Mange kommuner har for dårlig mattilbud til de eldste Altfor mange eldre som er avhengig av kommunal omsorg er underernært eller i fare for å bli det. Mens det daglige matbudsjettet i noen kommuner er på under 50 kroner pr. person, bruker andre nesten fire ganger så mye, viser en rapport fra Forbrukerrådet. Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER – Vi var nysgjerrig på hvor mye de ulike kommunene brukte på mat til eldre på sykehjem, og om det var store forskjeller. Det var utgangspunktet for undersøkelsen, forteller Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet. – Tall fra Helsedirektoratet viser at inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester er underernærte eller i risikosonen for å bli det. Vi snakker om cirka 70.000 personer, like mange som i hele Tromsø by, sier hun. Kristiansand på topp Undersøkelsen ble utført ved at 200 kommuner fikk en epost fra en fiktiv pårørende som lurte på hvor mye kommunen brukte på mat til de eldre. Hvor mye penger er satt av til mat pr. hode pr. dag, undret den «pårørende», som la til: «Tror det heter kostøre.» Forbrukerrådet mottok svar fra 93 kommuner, men bare 36 oppga tall. Ni kommuner inviterte til et møte, mens elleve ba den pårørende om å ringe for å få infor – Lokalpolitikerne bør bli mer opptatt av hva slags mat våre eldste får tilbud om. God ernæring forebygger og er viktig for å helbrede sykdom. Din mat skal være din medisin, sa Hippokrates, og det er liten tvil om at riktig og nok føde er avgjørende for den som vil holde seg frisk og i vigør så lenge som mulig. Anne Kristin Vie understreker at samfunnet kan spare store summer på helsebudsjettet hvis de ansvarlige i kommunene blir mer bevisst på å gi de eldre et godt mattilbud. Sosiale måltider Men mat er mye mer enn proteiner, karbohydrater og vitaminer, mener fagdirektøren. – Vi snakker om livskvalitet. Måltidet er et viktig holdepunkt for eldre i institusjon, og bør derfor være et høydepunkt. Da må maten se appetittlig ut og smake godt. Sosialt samvær er også viktig, og på sykehjem bør de ansatte ha tid til å sette seg ned og spise sammen masjon. Undersøkelsen viste Måltidet er et viktig med beboerne, så det blir ro og ingen sammenheng mellom holdepunkt for eldre hygge ved matbordet også, sier kommunestørrelse og pengebruk. Vie. i institusjon, og bør derfor Dårligst ut kom Orkdal, som Hun mener sykehjemmene brukte 42 kroner pr. person i være et høydepunkt. må legge til rette for at på sykehjem, mens Kristiansand lå på topp med 167 kroner. Mat er god medisin – Vi ble veldig overrasket over de store forskjellene, sier Anne Kristin Vie. Hun peker på at dyrest ikke nødvendigvis betyr best, men det store spriket gir grunn til bekymring. Nå ønsker Forbrukerrådet en helhetlig diskusjon som ikke bare dreier seg om penger. 8 mat til glede og besvær rørende kan få spise sammen med sine gamle, enten i kantina, i fellesrommet eller på rommet til beboeren, så lenge de gir beskjed om dette på forhånd. For hjemmeboende ønsker Forbrukerrådet seg flere frivillige arenaer hvor det er mulig å spise sammen med andre, gjerne med frivillige spisevenner. Dette kan bidra til å gjøre måltidene hyggeligere. temahefte-42