LeDer Forfall, nybygging og hodeløs privatisering På statsbudsjettet 2016 ble det satt av en tiltakspakke på 2,5 milliarder kroner for å ruste opp infrastruktur og bygninger i kommunene. 500 millioner kroner er avsatt til rehabilitering av skoleog omsorgsbygninger. Selv med slike tiltakspakker vil det ta generasjoner å stoppe forfallet. For tre år siden ble den totale kostnaden for å rehabilitere kommunale bygninger beregnet til 200 milliarder kroner. Under bakken, der vannog avløpsrør forfaller, vil det kreve enda mer. Det må tas upopulære avgjørelser, og politikere må tørre å se helheten og noen ganger velge drift og vedlikehold framfor nybygging, selv om nye bygninger selger bedre i valgkampen. I Rana kommune er skolekapasiteten langt høyere enn antall elever i kommunen. De har valgt å legge ned noen av skolene. Tilhengere av konkurranseutsetting og privati sering må også stikke en finger i jorda, slik det borgerlige bystyret i Bergen til slutt gjorde for å redde sine skolebygninger. Skal vi komme forfall til livs, kan vi ikke ukritisk sløse med penger og tid for å tviholde på anbud, bestillerog utførermodeller og såkalt new publish management. Noen ganger må ideologi vike for det praktisk gjennomførbare. Noen ganger bør politikere med fancy ideer også låne øre til dem som daglig holder innbyggernes eiendommer i stand. Noen kommuner selger egne bygninger og leier dem tilbake, eller lar eiendomsutviklere stå for det offentliges oppgaver. Det vil som regel koste mer enn det smaker. Det er en lettvint løsning for å slippe å forholde seg til prisen for å drifte. Andre setter deler av driften ut på anbud, spesielt ofte renhold. Vi har utallige ganger sett hvordan ansattes vilkår forringes, og vi har ennå ikke sett ett tilfelle der det har vært gunstig for økonomien eller vedlikeholdet. kirsti knuDsen Enkelte kommuner forsøker seg med internansvarlig redaktør husleie for å synliggjøre kostnadene. Det kan være effektivt, men må gjøres med kløkt. Vi har sett eksempler der gode formål kommunen støtter ikke kan gjennomføres fordi husleia til kommunen blir høyere enn støtten. Vaktmesterpooler kan gjøre drift mer effektiv, men må også gjøres med kløkt. Hvis alle ledd løsrives fra bygget som skal driftes og rengjøres, er fasiten klar: Forfallet vil akselerere. Det er hurtigfila til forfallsskandaler; bare spør brukere og driftere av skolebygningene i Bergen. dårlig vedlikehold er dyrt 3 temahefte-43