FagLIg INNspILL bygg, kirker og helsebygg får karakteren 3. Store deler er utilfredsstillende, dårlig eller svært dårlig. I flere helseforetak har tilstanden blitt verre de siste åra. I fylker og kommuner påpeker RIF at det er dårlig økonomi og manglende fokus hos politisk ledelse som hindrer godt vedlikehold. Etterslepet øker stadig. RIF anslår at det må investeres totalt 180 milliarder for å komme opp i god standard. Manglende vedlikehold av offentlige bygninger er også en folkehelseutfordring. Bygninger i dårlig stand får et inneklima som gir luftveislidelser og andre helseplager. Luftveislidelser er den hyppigste årsaken til korttidsfravær, og den nest viktigste årsaken til sykefravær generelt. Bare innenfor undervisning medfører dårlig inneklima et tap av mellom 16.000 og 70.000 årsverk. Også økonomisk er tapet altså større enn kostnadene ved å forebygge. Infrastruktur er veier, broer, demninger, kort sagt alt som kan bli ødelagt i en actionfilm, ifølge satiriker John Oliver i programmet Last Week Tonight. – Politikerne påstår at rutinemessig vedlikehold er kjedelig og usexy. Ikke nå lenger, sa han, og viste sin egen, treminutters dramatiske reklame for en tenkt publikumssuksess av en klassisk actionfilm om infrastruktur: «I en verden hvor et par meter betong kan bety liv eller død, er en håndfull mennesker villige til å risikere alt … for at ikke noe skal skje. Gjør deg klar for 98 minutter med planmessig vedlikehold! Hvis det skjer noe spennende, har vi gjort noe galt.» Det ironiske klippet viser at vedlikehold er alt annet enn kjedelig. Kanskje kan de sjokkerende tallene i RIFs rapport øke politikernes innsikt i ordtaket å spare seg til fant. Framtidas kompetanse og infrastruktur bygges ikke ved å snu på skillingen. Det er ikke for sent å satse på fagfolk, og gi dem verktøyene og midlene de trenger for å gjøre en god jobb, bli i yrket og videreutdanne seg for framtidas utfordringer. Du finner hele rapporten fra Rådgivende ingeniørers forening på www.rif.no temahefte-43