FagLIg INNspILL stein guldbrandsen er leder av Fagforbundets seksjon samferdsel og teknisk. verdt å ivareta verdier Det lønner seg å ta vare på tingene sine. Denne leksa har de fleste av oss lært siden vi var ganske små, og de fleste av oss følger den så godt vi kan. Men når det kommer til de store linjene er vi som samfunn ikke like flinke. Rive og bygge nytt, eller pusse opp og restau rere? Spørsmålet har ikke et allment svar som alltid er riktig. Noen ganger har forfallet kommet for langt, og verdien av det som står igjen er blitt så liten at det rett og slett ikke er noe å samle på. Andre ganger er kulturhistoriske eller estetiske verdier så store at selv relativt store investeringer kan forsvares. Et kjapt blikk i bakspeilet kan være en påminnelse om at trendene svinger. På sekstiog syttitallet var det mange og sterke røster som tok til orde for å rive hele bydeler i alle de store byene våre. Forklaringen var at de var så slitne og «shabby» at de ikke fortjente å overleve. I dag er det knapt noen som kunne tenke seg for eksempel Trondheim uten Bakklandet og Møllenberg, eller Oslo uten Rodeløkka og Vålerenga, men det er bare noen årtier siden vi så for oss at dette gamle skulle vike for nye, moderne løsninger. På veldig mange områder er utfordringene store og vedlikeholdsetterslepet stort. I 2015 kom Rådgivende ingeniørers forening (RIF) med sin vurdering av rikets tilstand. Det var nedslående lesning. De mener at hele 2600 milliarder må til Vedlikeholdsetterslepet øker fordi det brukes under halvparten av det som anbefales. for å få god standard på veier, jernbane og offent lige bygninger. Det tilsvarer nesten et halvt oljefond. RIF tok for seg tolv ulike samfunnsområder og ga sin vurdering av hva som må til for å få dem opp til en god standard. De la til grunn et karaktersystem der en var det laveste og fem var høyest. «På enkelte områder er tilstanden svært alvorlig. Funksjonaliteten og påliteligheten er truet. Mest kritisk er det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler. De har oppnådd karak teren to, som betyr at anlegget er i en dårlig forfatning. Også helsebygg er preget av forfall. Vannforsyningsanleggene er i en slik tilstand at det gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann. Oppsummert er staten rik, mens kommunene forfaller, » skriver de. På oppdrag for KS kartla Multiconsult tilstanden på kommunale veier våren 2015. Rapporten viser at 46 prosent av dagens kommunale veinett har behov for oppgradering. Bare å opprettholde dagens nivå vil koster 500 millioner mer per år, skriver Multiconsult. Ifølge RIF er heller ikke vannog avløpsnettet i god forfatning. Kun rundt halvparten av kommunene overholder alle kravene om rensing. Ledningsnettet har betydelige svakheter med tanke på kapasitet, og kvaliteten på rørene er også varierende. En del vannverk tilfredsstiller ikke drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten er sårbar for forurensning fra mennesker og dyr. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 prosent, noe som er veldig høyt. Med dagens utskiftingstakt vil det ta over 50 år før vi oppnår tilfredsstillende standard på ledningsnettet. Stort bedre står det ikke til med den offentlige bygningsmassen. To tredeler av alle kommunale og fylkeskommunale bygg, samt kirker, framstår som delvis utilfredsstillende eller dårlige. Vedlikeholdsetterslepet øker fordi det brukes under halvparten av det som anbefales. Mye taler for at vi ikke er rustet til å håndtere klimaendringer. Ekstremvær kan føre til store skader på infrastruktur. Vi ser stadig oftere at jordog steinras ødelegger veinettet. Voldsommere regnvær enn vi er vant til fører til over svømmelse, flom og forurensing. Avløpsnett som 20 temahefte-43