FagLIg INNspILL kommunale bygg og vedlikeholdsetterslepet Et vedlikeholdsetterslep er enkelt sagt et uttrykk for forskjellen mellom akseptabel (OK) tilstand og faktisk tilstand på de delene og systemene en bygning består av. OK tilstand defineres i NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk som tilstandsgradene 0 og 1. Tilstandsgradene 2 og 3 betyr til svarende at tilstanden ikke er OK og at det må iverksettes tiltak straks eller i løpet av kort tid. I 2008 fikk Kommunenes Sentral forbund utarbeidet en rapport som viste at det samlede etterslep i kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner), bestå ende av ca. 32.000.000 m2 fordelt på ca. 30.000 bygninger, utgjorde 94 milliarder. Her var utgangspunktet en ambisjon om OK tilstand med innslag av enkelte utilfredsstillende forhold (tilstandsgrad 2), det vil si slik til standen normalt er i våre private boliger. Vedlikeholdsetterslepet er et resultat av mange år med mangelfullt vedlikehold. Årsakene er flere, men hoved årsaken er udiskutabelt at det bevilges for lite penger til formålet. Hvorfor er det slik? Utgifter til bygningsvedlikehold må i henhold 26 temahefte-43