Fikk FArt: larviks kommuneingeniører la en bit av et tynnslitt rør på bordet foran politikerne. Da ble det fart på bevilgningene. (Foto: Dag nordsveen) Problemet er at dette vannet renner videre til renseanleggene. 60 prosent av vannet som renseanleggene tar imot, skulle eller burde aldri vært der. Det er drikkevann som lekker ut av rørene, grunnvann og overvann, forklarer Lindholm. Ingen pålegg om oppsamling Norge har som eneste land i VestEuropa ingen pålegg om oppsamling av avløpsvann fra overløp ved overbelastninger. Et kraftig regnskyll kan gi opptil femti ganger høyere belastning på renseanleggene, med utslipp av kloakk som resultat. – Klimaendringer vil gi mer ekstremvær, mer regn, mer flomskader og flere utslipp. Vi kan komme til å forurense drikkekilder og fjorder. Drikkevann kan renses, men det er kostbare prosesser, påpeker Lindholm. Forsikringsselskapene anslår dessuten at de årlig utbetaler én milliard kroner til husstander på grunn av skader som følge av oversvømmelser i avløpssystemet. Hvordan endte Norge med et avløpsnett som lekker i hytt og vær? – En forklaring er Norges lave avgiftsnivå på vann og avløp. Sammenliknet med resten av Europa, er de norske avgiftene svært lave. MilliArDregning: — Med dagens utskiftningstempo vil det ta 200 år å fornye avløpsnettet, sier professor oddvar g. lindholm som har forsket på landets underjordiske infrastruktur. (Foto: ola tømmerås) temahefte-43