imma C. t. Brochs er faglig leder kontor- og administrasjonsfag i teknisk etat, eiendomsavdelingen, karmøy kommune. Mange store prosjekter står på venteliste når en travel hverdag innhenter oss, og lærlingene er gode ressurser når det gjelder å få satt i gang disse prosjektene. Lærlinger: en vinn-vinnsituasjon for alle Arbeidslivet skal inkludere alle, og dette er en regel som må praktiseres, selv i et samfunn i konstant endring. Alle bør ha sin rolle i arbeidslivet, og det fins mange ulike stillinger med forskjellige utdanningskrav. Kontor- og administrasjonsfaget gir fagutdanning til viktige stillinger på en arbeidsplass, og arbeidsoppgavene som er knyttet til dette faget strekker seg på tvers av alle fagområder i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Det er blitt sagt at noen av endringene de siste årene har vært å tildele feil arbeidsoppgaver til feil kvalifisert personale, noe som øker misnøyen blant arbeidstakere. Det er givende at den ansatte får jobbe med det han/hun er utdannet til, og får bruke sin kompetanse og arbeidstid til det. Kontor- og administrasjonspersonale har arbeidsoppgaver av en slik karakter at de oppnår et overordnet blikk i avdelingen de er satt til å jobbe for. Denne kompetansen er uunnværlig. Vi i Karmøy kommune tar imot én lærling i kontor- og administrasjonsfag pr. læreperiode, det vil si at vi lyser ut en læreplass til dette faget annenhvert år. Men vi får stadig spørsmål fra andre som ønsker å ta hele eller deler av læretida hos oss. Det er alltid mange søkere, men mengden av ungdommene som kommer rett fra skolen varierer. Det har til nå vært flest jenter, men faktisk også noen få gutter. Vi er stolt av å ha fått på plass et godt opplegg, og er heldige som har mange engasjerte instruktører. Lærlingen rullerer i løpet av læretida, og får arbeide i mange forskjellige etater og avdelinger – servicetorg, sentralarkiv, økonomiavdeling, lønningskontor, helse-og omsorgsetat, advokatkontor og teknisk etat. Administrasjonsoppgavene inngår, som sagt, i absolutt alle typer fagområder. Vi snakker om et sammensatt fag som gir en unik bredde. I tillegg til rulleringen, blir lærlingene tatt med på relevante kurs og seminarer, noe som støtter opp om læringsprosessen. Våre engasjerte instruktører tar dem også med som observatører i reelle situasjoner. Eksempler på dette kan være intervju og vurdering avkandidater, besøk på sykehjem, eller måling ute i feltet, når arbeidet utføres på oppmålingsavdelingen. Det er helt fantastisk å få se in situ hva andre jobber med; i tillegg får lærlingene en variert arbeidsdag. Dette gir også ekstra arbeidsenergi når vanlige og mer rutinepregede dager kommer. Å ha lærlinger åpner opp for utveksling av kunnskap og erfaring mellom unge og mer erfarne arbeidstakere, og dette er en vinn-vinn situasjon for alle. Vår erfaring med lærlingene har også åpnet opp for nye muligheter. Mange store prosjekter står på venteliste når en travel hverdag innhenter oss, oglærlingeneer gode ressurser når det gjelder å få satt i gang disse prosjektene. De får være med fra prosjektet starter, og får komme med innspill til hvordan det kan gjennomføres. Medvirkning gir lærlingene «prosjekteierskap», noe som igjen er veldig positivt for deres utvikling. Det mest givende er at de fleste får et godt inntrykk av kontorarbeidet, og mange ønsker å jobbe i kommunen. Det er ikke alltid mulighetene er der med én gang lærlingene har fått fagbrev, men i løpet av læretida hos oss skaffer de seg gode referanser på tvers av etatene i kommunen. Noen blir tatt inn som vikarer, i kortere eller lengre perioder, og noen har fått fast jobb, noe som er utrolig givende for instruktører og faglig ledere som er med på å vise dem veien mot fagbrevet. 32 temahefte-44