kontorfaget i endring 35 TIps Og LeNker nifu-rapport 50/2013: Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Rapporten svarer på to spørsmål: 1. I hvilken grad har elever som fullfører og består videregående opplæring med studiekompetanse tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre høyere utdanning – er elevene studieforberedt? 2. Er det god nok tilpasning mellom yrkesfagene som tilbys i videregående opplæring på den ene siden, og yrker og kompetansebehov i arbeidslivet på den andre? www.nifu.no/publications/1083974/ nifu-rapport 16/2016: Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: en kunnskapsoppsum mering. Rapporten inneholder en oppsummering basert på forskningsbasert og annen dokumentert kunnskap om fire videregående yrkesfagprogrammers problemer og utfordringer med forankringen i arbeidslivet: Helse og oppvekst, service og samferdsel, design og håndverk, og restaurant og matfag. www.nifu.no/publications/1244676/ nifu-rapport 40/2015 fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? Rapporten tar for seg kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget, vinklet særlig mot disse fagenes forankring i arbeidslivet. www.udir.no/globalassets/filer/tall-ogforskning/ forskningsrapporter/ fagopplaring.pdf gjennomføringsbarometeret 2016: Gjennomføringsbarometeret – viser tilstand og utvikling over lengre tid for et utvalg indikatorer som belyser gjennomføringsproblematikken. Indikatorene viser blant annet hvor mange som fullfører og består i løpet av fem år, hvor mange som går videre fra ett nivå til et annet, og hvor mange som ikke gjør disse overgangene. Dette er den åttende utgaven av Gjennomføringsbarometeret. www.udir.no/globalassets/filer/tall-ogforskning/ statistikk/gjennomforing/ gjennomforingsbarometeret-2016.pdf nyen, tønder 2014, Yrkesfagene under press, universitetsforlaget Dette er en bok om fag- og yrkesopplæringen i Norge. Det er stor interesse for yrkesfagenes plass i utdanningssystemet, og det er et stort og økende behov for fagarbeidere i norsk arbeidsliv. Samtidig kan sviktende rekruttering, høyt frafall og yrkesfagenes lave status blant ungdom føre til at arbeidsgiverne velger andre rekrutterings- og arbeidskraftsstrategier enn å satse på fagopplæringen og lærlingordningen. reegård, rogstad 2016, de frafalne, gyldendal Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? Opplever de unge selv å ha mistet fotfestet, og i tilfelle hvorfor? I denne boka presenteres ny forskning med mål om å nyansere forståelsen av frafall. Kapitlene representerer ulike perspektiver. Noen bygger opp om bekymringen for at avbrutt videregående utdanning gir økt sjanse for utenforskap. I andre kapitler framstilles ikke frafallet som problemet, men snarere en del av løsningen for å gjøre noe de frafalne selv opplever som mer meningsfullt. rappOrTer Bøker Fagforbundet hjelper deg www.fagforbundet.no TIps Og LeNker nifu-rapport 50/2013: Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Rapporten svarer på to spørsmål: 1. I hvilken grad har elever som fullfører og består videregående opplæring med studiekompetanse tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre høyere utdanning – er elevene studieforberedt? 2. Er det god nok tilpasning mellom yrkesfagene som tilbys i videregående opplæring på den ene siden, og yrker og kompetansebehov i arbeidslivet på den andre? www.nifu.no/publications/1083974/ nifu-rapport 16/2016: Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: en kunnskapsoppsum mering. Rapporten inneholder en oppsummering basert på forskningsbasert og annen dokumentert kunnskap om fire videregående yrkesfagprogrammers problemer og utfordringer med forankringen i arbeidslivet: Helse og oppvekst, service og samferdsel, design og håndverk, og restaurant og matfag. www.nifu.no/publications/1244676/ nifu-rapport 40/2015 fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? Rapporten tar for seg kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget, vinklet særlig mot disse fagenes forankring i arbeidslivet. www.udir.no/globalassets/filer/tall-ogforskning/ forskningsrapporter/ fagopplaring.pdf gjennomføringsbarometeret 2016: Gjennomføringsbarometeret – viser tilstand og utvikling over lengre tid for et utvalg indikatorer som belyser gjennomføringsproblematikken. Indikatorene viser blant annet hvor mange som fullfører og består i løpet av fem år, hvor mange som går videre fra ett nivå til et annet, og hvor mange som ikke gjør disse overgangene. Dette er den åttende utgaven av Gjennomføringsbarometeret. www.udir.no/globalassets/filer/tall-ogforskning/ statistikk/gjennomforing/ gjennomforingsbarometeret-2016.pdf nyen, tønder 2014, Yrkesfagene under press, universitetsforlaget Dette er en bok om fag- og yrkesopplæringen i Norge. Det er stor interesse for yrkesfagenes plass i utdanningssystemet, og det er et stort og økende behov for fagarbeidere i norsk arbeidsliv. Samtidig kan sviktende rekruttering, høyt frafall og yrkesfagenes lave status blant ungdom føre til at arbeidsgiverne velger andre rekrutterings- og arbeidskraftsstrategier enn å satse på fagopplæringen og lærlingordningen. reegård, rogstad 2016, de frafalne, gyldendal Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? Opplever de unge selv å ha mistet fotfestet, og i tilfelle hvorfor? I denne boka presenteres ny forskning med mål om å nyansere forståelsen av frafall. Kapitlene representerer ulike perspektiver. Noen bygger opp om bekymringen for at avbrutt videregående utdanning gir økt sjanse for utenforskap. I andre kapitler framstilles ikke frafallet som problemet, men snarere en del av løsningen for å gjøre noe de frafalne selv opplever som mer meningsfullt. rappOrTer Bøker Fagforbundet hjelper deg www.fagforbundet.no temahefte-44