LeDer en rammeplan med gode intensjoner Nesten alle norske barn – 97 prosent – går i barnehagen før de begynner på skolen. Vi vet at det som skjer i løpet av lange barnehagedager kan være utslagsgivende for resten av barnas liv. Derfor er det viktig at de har kunnskapsrike og mange nok voksne rundt seg. I fjor høst sendte kunnskapsministeren forslag til en ny rammeplan for barnehagen ut på høring. Det var velkomment. Dagens rammeplan er ti år gammel, og den sier blant annet lite om de yngste barna og de minoritetsspråklige barna, to grupper som har økt betraktelig i barnehagen det siste tiåret. Over 100 fagpersoner fra barnehager, fagmiljøer og organisasjoner har vært invitert til å gi innspill til den nye planen. I tillegg til å styrke arbeidet med de yngste barna, skal barnehagene blant annet bli bedre på språkstimulerende aktiviteter, gi barna sunne matvaner og håndtere og bli kvitt mobbing og utestengning. Og leken skal fremdeles ha en helt sentral plass. Arbeidsgiverorganisasjonene PBL og KS er positiv til store deler av høringsutkastet, men mener at det begrenser den enkelte barnehagens mulighet til å bestemme hvordan den helst vil organisere seg. I Fagforbundet har forslaget blitt overveiende godt mottatt, men forbundet presiserer at dersom kravene myndighetene stiller i den nye rammeplanenskalblioppfylt, mådetbliflere ansatte pr. barn i barnehagen. Høringsutkastet inneholder en rekke punkter som innledes med Personalet skal. Dette skal gjøre det lettere for barnehagepersonalet å vite hva som kreves av dem i jobben, og sikre at barn får det samme tilbudet uansett hvilken barnehage de går i. Men da må det også legges til rette for at det blir mulig for de ansatte å følge planen. Det er viktig og riktig at det stilles høye krav til pedagogisk kompetanse i barnehagen, men vi kommer ikke unna at det også må være mange nok ansatte. Lenger ut på våren kommer det en høring om en ny bemanningsnorm. Den bør ta hensyn til kravene om at voksentettheten må styrkes. Hvis ikke kan den nye rammeplanen lett bli skuebrød, ikke det viktige verktøyet den er ment å være. kIrstI knudsen fagredaktør barnehageløftet 3 temahefte-45