Plass til hele barnet Barnehagen får i 2017 en ny rammeplan. Den vil gi barnehagene nytt innhold og nye oppgaver. De ansatte skal i løpet av våren og sommeren sette seg inn i den nye planen. Hvilke forventninger Mette henriksen aas er leder av seksjon kirke, kultur og oppvekst i fagforbundet. 8 og krav har vi? Fagforbundet ønsker en barnehage som ivaretar hele barnet. Vi vet at det som skjer i barndommen får betydning for resten av vårt liv, derfor er det viktig at barn får være barn. De må ha tid og rom til å leke. Forskning viser at rolleleken er den beste starten for læring og ikke minst språklæring. Det er gjennom leken barn bearbeider inntrykk og erfaringer. I trygge omgivelser kan de få prøve ut og utvide sin horisont. Det er i leken barn også utvikler sosial kompetanse. Lærer å få venner og ikke minst beholde dem. Det er for mange voksne i dag som lever i ensomhet. Dette kan vi forebygge ved gode barnehager som utvikler barnas empatiske evner og lærer dem hvordan de best kan omgås andre. For å oppnå dette, er det viktig med gode og mange nok voksne i barnehagen som kan være der barna er og ha tid til det enkelte barnet. Eller som barnehageloven sier: «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.» Tidlig innsats er viktig. En god barnehage kan være med på å gi barna en god start i livet. Gi dem den kunnskapen de trenger for å møte morgendagens krav. Fagforbundet mener barns språkutvikling må settes høyere på dagsordenen. Høytlesning må få en større plass, og vi ser at her har det kommunale biblioteket en viktig rolle. En dyktig bibliotekar kanfinnegodebøkertilallebarna i barnehagen så de får er en av fem grunnleggende ferdigheter i grunnskolen, og vi ønsker ikke et skille mellom dem som har tilgang til digitale verktøy og dem som ikke har denne muligheten. Skal vi utjevne sosiale forskjeller, må alle barn få et godt utgangspunkt. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet og verdiene i barnegruppa. Dette krever at ansatte får den kunnskapen de trenger for å gi alle barna og deres familier en opplevelse av å bli inkludert. Barnehagens skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Dette krever at de ansatte har tilstrekkelig barnehagefaglig kompetanse. Fagforbundet mener at den viktigste kvalitetsindikatoren i barnehagen er de ansatte. Deres erfaring må verdsettes i arbeidet med barnehagens innhold. Om rammevilkårene er gode, er det du som ansatt i barnehagen som vil være utslagsgivende for om barnehagen er god eller ikke. Barnehagesektoren har mange forventninger til den nye rammeplanen. En god rammeplan vil løfte statusen til sektoren. Flere vil se hvilken viktig jobb som gjøres hver dag og hvilken planlegging som ligger bak aktivitetene. Fagforbundet har stilt seg positiv til rammeplanutkastet for barnehagens innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen vil gjøre det enklere for de ansatte i barnehagen å vite hva myndighetene forventer av dem. Men rammeplanens krav er Alle barn mange, og skal kravene innfris, utvikle sin fantasi. kjenne på gleden over å lese og trengerviflerevoksneibarne må få Vi mener også at alle barn hagen som har tid til å være digital kompetanse må få digital kompetanse før sammen med barna gjennom skolestart. Digitale ferdigheter før skolestart. barnehagedagen. temahefte-45