fAgLIg INNspILL Datatilsynet konkluderte med at det forelå klare personvernmessige utfordringer. Ifølge tilsynet lagres det store mengder opplysninger om barn uten at foreldrene er klar over det. Foreldrene får heller ikke god nok informasjon om hvilke opplysninger som lagres, hva opplysningene skal brukes til og hvor lenge de skal lagres. Mye av årsaken til dette er, ifølge Datatilsynet, at de ansvarlige i barnehagene ikke har god nok kunnskap og kompetanse om temaet. Det er viktig å understreke at det er barnehageeier som til syvende og sist er ansvarlig. Et annet regelsett som skal ivareta personvernet er taushetspliktreglene. Alle som arbeider ioffentligeogprivatebarnehagerharlovbestemt taushetsplikt. Dette framgår av barnehageloven § 20. Kjerneområdet i taushetsplikten er at ansatte ikke kan videreformidle til uvedkommende noe som angår barnet eller foreldrenes personlige forhold. Taushetsplikten innebærer et straffbartforbudmotåformidleopplysningertil andre, og fungerer altså som et stengsel mot kommunikasjon. Erfaringene viser imidlertid at det ikke er tilstrekkelig med lovgivning alene. Ansatte i barnehagene må få større kompetanse, bevissthet og interesse for temaet. Dette betinger at vi i større grad setter personvern og personvernmessige utfordringer på dagsordenen. barnehageløftet 15 temahefte-45