krOpp Og sjeL I TrøNDeLAg den gode samtalen Å bli kjent med egne og andres følelser og akseptere at det er greit at folk er forskjellige, er noe av det viktigste barnehagen kan hjelpe barna med. – Vi er opptatt av psykisk helse og av å se hvert enkelt barn. Vi legger vekt på å styrke barnas selvhevdelse, det å vite at du er god nok slik som du er, sier daglig leder Ingrid Iversen. Hun er utdannetbarnehagelærerogenavdefireeierne i Granåslia. Barna må lære å ta hensyn til hverandre og akseptere at det er greit å være forskjellige og ha ulike interesser og meninger, sier hun. Lærer hvor grensene går Spesialpedagogen i barnehagen har blant annet utarbeidet et eget pedagogisk opplegg om barns seksualitet. Psykisk helse er et vidt begrep, og vi tar utgangspunkt i kroppen, sier Iversen, som forteller at barna skal lære å sette grenser når det gjelder egen kropp. Da er det viktig å benevne alle kroppsdeler, og snakke om gode og vonde/ ulovlige berøringer og gode og vonde/ulovlige hemmeligheter. Barnesamtalen I en barnehage vil det alltid være barn som strever litt ekstra, kanskje fordi de har fått et nytt søsken, mor og far holder på å gå fra hverandre, bestevennenharflyttetellerbestemorerdød. – Noen ganger vet vi ikke årsaken til hvorfor barn endrer atferd, og da trenger de ekstra oppmerksomhet fra en voksen som lytter. Barnet er selv ekspert på eget liv, derfor har Granåslia innført Barnesamtalen, som hjelper barna å sette ord på og beskrive egne følelser, sier Iversen. – De foresatte må signere på at det er greit at vi har enesamtaler med barnet, men barnet er med på å bestemme om innholdet i samtalen skal refereres, for eksempel til mor eller far. Et eget materiell blir brukt som grunnlag for samtalene, og de voksne som har samtalene er veldig gode til å bygge tillit, sier Ingrid Iversen. – mye bra i ny rammeplan Barnehageeier og daglig leder Ingrid Iversen er positiv til forslaget om den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. – Leken er bevart, samtidig som det er mer oppmerksomhet rundt progresjon og læring rettet mot enkeltindividet. Barnehagen er en del av utdanningsløpet, og rammeplanen er et godt styringsverktøy i planarbeidet til barnehagen. Hvordan vi legger opp løpet, er fortsatt opp til oss, sier Iversen. Hun har deltatt på høringskonferanse og syns planen inneholder mye bra. Blant annet er hun positiv til at digitale verktøy får plass, og at barnerettigheter og bærekraftig utvikling er inne. temahefte-45