kråkstad barnehage Åpnet i august 2016 Fem avdelinger: To småbarnsavdelinger og tre for større barn 96 barn 21 ansatte fOrebYggIngsPlan: de ansatte i kråkstad barnehage har laget en egen plan for å forebygge mobbing, og der legger de blant annet vekt på hvordan de kan støtte barna i hverdagen og bygge opp trygghet og selvfølelse. dag med å omsette visjonene til praktisk handling. Ski kommune har laget en prosjektplan Leke og lære sammen i et utforskende miljø for å skape et miljø som fremmer inkludering og vennskap. Med bakgrunn i kommunens langsiktige plan, var Kråkstad først ute med sin egen planforåforebyggemobbing, mensflereandre barnehager er godt i gang. Praksisfortellinger – Et gammelt ordtak sier at det skal en hel landsby til for å oppdra et barn. Derfor mener vi det er viktig at alle gode krefter trekker sammen for å gjøre barna så robuste og trygge som mulig. Vi forsøker å ha en tett dialog med foreldrene og mellom de ansatte for å fange opp tendenser til uønsketatferd, utfrysingogkonfliktersåtidlig som mulig, forteller Strømsborg. Ett av virkemidlene er å bruke praksisfortellinger, der de ansatte skriver ned en opplevelse somdeifellesskapreflektererrundtforåblibevisst egne holdninger og handlinger. – Målet er å sette ord på hendelser som vi ønsker å forbedre eller videreutvikle, og bli enig om hva vi kan lære av det og ta med oss videre, sier Strømsborg. Dialog med foreldrene På foreldremøtene snakker de barnehageansatte også om hvordan gode holdninger skapes hjemme, og tar opp hvordan for eksempel baksnakking ved middagsbordet kan påvirke barna og måten de forholder seg til andre barn på. – Vi ønsker å ha en trygg og god dialog med foreldrene, sier Strømsborg. – På den måten håper vi også at terskelen for å ta opp ting som barna forteller hjemme med oss i barnehagen blir så lav som mulig. – Jo raskere vi får beskjed hvis et barn forteller om ubehagelige hendelser, desto tidligere kan vi forsøke å snu det negative til noe positivt. Vi kan for eksempel jobbe for å heve barnets status og selvbilde ved å framheve barnets styrker og foreslå aktiviteter vi vet det mestrer. For å få til dette må vi ha tilstedeværende og oppmerksomme voksne som er aktivt med i barnas lek og aktiviteter. Vi må også vise omsorg for de barna som utsetter andre for noe ubehagelig, og jobbe medåfinneuthvorfor. Barnkanforeksempelbliutagerende og lugge og bite fordi de mangler ord og ikke greier å uttrykke seg. Ved å jobbe aktivt med språk og kommunikasjon, kan vi bidra til å skape et godt samspill mellom barna, sier hun. Gode forbilder De voksnes rolle er godt beskrevet i planen for å forebygge mobbing. – Hverdagen i barnehagen er som en daglig reise i holdningsskapende arbeid, og der må vi som jobber med barna være vårt ansvar bevisst. Gjennom arbeidet blir vi forbildene deres, og derfor er det viktig å behandle dem med likeverd og respekt, og være bevisst på hva vi sier og gjør. Vi må være profesjonelle og passe på kroppsspråket vårt, slik at munnen og kroppen ikke sier to helt forskjellige ting. Barn er både følsomme og smarte, de ser slike ting veldig raskt, sier Anna Lena Strømsborg. – Er det gjensidig tillit mellom barna og oss voksne, kommer opplevelser som da en av de ansatte skulle rope til seg en femåring som var opptatt på en trehjulssykkel. Han så rolig bort på henne og sa: «Jeg kan ikke komme til deg hele tiden, selv om jeg vet at du er sååå glad i meg!» 30 temahefte-45