fAgLIg INNspILL rett hjelp til rett tid. I Horten kommune, hvor vi jobber, er det etter vårt syn et godt tverrfaglig samarbeid. Kommunen har i lengre tid jobbet med å skape felles holdninger og verdigrunnlag som slår fast at de barna som strever er vårt felles ansvar. Dette betyr at vi konsentrerer oss om å skape et samordnet og helhetlig tilbud til barn og unge. Det er etablert ulike fora for tverrfaglig samarbeid, kollegaveiledning og informasjonsutveksling. Det er også etablert konkrete rutiner mellom barneverntjenesten og barnehagene som brukes når det oppstår bekymring for vold og eller seksuelle overgrep. Erfaringer viser at når de ansatte i ulike tjenester har personlig kjennskap til hverandre og gode erfaringer fra tidligere samarbeid, er det lettere for barnehageansatte å ta kontakt med barneverntjenesten. Dette skaper igjen større tiltro til hverandres kompetanse, og det blir lettere å stole på hverandres vurderinger i konkrete saker. Skal vi lykkes med tverrfaglig samarbeid i kommunen, må ansatte få tid og mulighet til å prioritere faste samarbeidsfora. Vi må skape enda større muligheter for informasjonsutveksling og spre kunnskap om hverandres fagområder. Det bør også i større grad utarbeidesflerefelles rutiner for å skape felles ansvar og forståelse for barnets situasjon. Vi oppfordrer også til at kunnskap om barnevern ilegges større vekt i barnehagelærerutdannelsen, sammen med kunnskap om hvordan vi kan få til godt tverrfaglig samarbeid. For barneverntjenesten er barnet hovedpersonen, og vi mener at barnet er ekspert på sitt eget liv. Det blir derfor viktig at det, utfra barnets alder og modenhet, også tilrettelegges for at barnet kan medvirke i samarbeidsprosessene. Det viktigste er at barnet opplever at instansene rundt det snakker sammen til barnets beste. Målet er at barnet selv opplever at hjelpen blir mer koordinert, spisset og virkningsfull. En lengre versjon av artikkelen finner du på fagbladet.no barnehageløftet 33 temahefte-45