berIkelse: — denne jobben har vært en berikelse også for meg, forteller bibbi balto, som begynte å jobbe i den samiske barnehagen i Oslo i 2006. samisk barnehage i Oslo Kommunal barnehage med tilskudd fra Sametinget. 28 barn i to avdelinger: En småbarnsavdeling og en for større barn 9 ansatte inkludert renholdspersonale snakkepakka Forfatteren Lena Malinovsky har sammen med Màre Helander, Astrid Swart og David Egeland utviklet en samisk snakkepakke som et språkverktøy for barnehager og småskoler. Barnehagens visjon er Guldalit ja oaidnit, buohkat lea mielde – høre og se, alle er med. Hovedmålet for samiske barnehager er å skape gode oppvekstvilkår for alle samiske barn. – Det dreier seg om arv og tradisjoner, men samtidig om å vedlikeholde, skape og fornye. At samiske barn har sammenhengende progresjon i læringsinnholdet fra barnehage til skole, sier en av de to daglige lederne ved barnehagen, Màre Helander. – Samtidig skal vi dekke et viktig behov for samiske foreldre i Oslo. I tillegg til kommunal drift, får barnehagen et årlig tilskudd på 260.000 kroner fra Sametinget, og ifølge Helander er dette et kjærkomment og nødvendig tilskudd i tillegg til driftsmidlene som girbarnehagenmyestørreromforfleksibilitetitilbudet til barna. – Disse midlene har blant annet gjort det mulig for oss å engasjere en egen «Àhkku/bestemor» i en 20 prosents stilling. Dette er en pensjonert sykepleier – hun heter Ester Grosman og er fra Tana – som kommer til oss én dag i uka. Hun har samisk barnehage i Oslo dekker et viktig behov Den samiske barnehagen Cizàs (spurv) er en kommunalt drevet barnehage i hovedstaden. En identitetsdannende institusjon midt i Tøyenparken. Tekst og foto: PER FLAKSTAD sin egen «rolle» i barnehagen. Vi er også opptatt avåsynliggjøreatdetfinsmangeforskjellige samiske kulturer, som elvesamer, sjøsamer, skoltesamer, reindriftssamer og bysamer. Åtte årstider To av barnehagens viktigste verktøy er deres egen konkretiseringsplan og åtteårstidshjulet: – Samene har åtte årstider, og vi legger opp mange av aktivitetene våre i tråd med hvordan samiske tradisjoner er bygd opp rundt disse årstidene, sier Helander. – Men aktivitetene er tilpasset det faktum at vi bor i Oslo. Mot slutten av januar er det snart slutt på mørketida, og tid for solfest og solfortellinger. Ifebruarerdetsenvintermedbålogisfiske. Og når sola begynner å varme i april, er det tid for lamming og merking av reinkalver. Mange av samenes tradisjoner er tett knyttet til naturen, og om sommeren får barna kjennskap til blomster og planter. Tidlig om høsten står bærplukking på programmet. Og når mørketida 34 temahefte-45