barnehageløftet 39 mer å Lese barns flerkulturelle steder Ove Bergersen (red.) Universitetsforlaget (2016) Boka gir en rekke eksempler på hvordan barnehager arbeider med flerspråklige og flerkulturelle tematikker. Gjennom lek, sang, undring og fortelling skaper barn språk som gir grunnlag for fellesskap. Juss i barnehagesektoren Anne Oline Haugen Universitetsforlaget (2016) Siden starten av 2000-tallet har det skjedd omfattende endringer i barnehagesektoren. Boka belyser det regelverket som gjelder for både kommunale og private barnehager. Mobbing i barnehagen Mai Brit Helgesen (red.) Universitetsforlaget (2014) Små barn kan mobbe andre barn! Forskere og praktikere fra Norge og Danmark presenterer forskning om mobbing i barnehagen. Boka gir også ideer til hvordan barnehageansatte kan ta fatt på antimobbearbeidet. foreldresamarbeid Vibeke Glaser Universitetsforlaget (2013) Dagens barnehage favner et bredt spekter av ulike nasjonaliteter og livssyn, og har et særlig ansvar for at minoritetsspråklige foreldre blir forstått. Personalet må ha flerkulturell kompetanse og innsikt i forskjellige kulturer. en barnehage for alle Palma Sjøvik (red.) Universitetsforlaget (2014) Barnehagen skal se hvert enkelt barn som en unik og viktig personlighet, og barnehagelærere trenger solid kunnskap om tilrettelegging for barn med spesielle behov. Boka tar opp temaer som barn i sorg og krise, resiliense som tilnærming og det offentlige hjelpeapparatet. nærmiljø og samfunn i barnehagen Kari Hoås Moen Universitetsforlaget (2011) Forfatteren belyser hvilken betydning kunnskap om nærmiljø og samfunn kan ha for barns opplevelse av identitet, mening og tilhørighet, og hvordan vi kan arbeide med nærmiljø og samfunn og integrere det i barnehagens virksomhet. kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge Mona Bråten, Anna Hagen Tønder Fafo-rapport 2015:51 Rapporten viser at barne- og ungdomsarbeiderfaget vurderes som svært positivt i kommunene. Begrensede muligheter for fast jobb etter fagbrevet er likevel et forhold som kan bidra til å svekke utdanningens attraktivitet blant ungdom. tidsbruk i barnehagene Haakestad, Bråten, Steen Jensen, Svalund Fafo-rapport 2015:43 Hvor stort er omfanget av rapporterings- og dokumentasjonskrav for barnehager? Hva kan forklare at noen styrere bruker det meste av arbeidstida på administrasjon, mens andre i hovedsak jobber med fag og pedagogisk oppfølging? gjør fagbrevet en forskjell? Mona Bråten, Anna Hagen Tønder Fafo-rapport 2017:01 En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i norske kommuner i 2015 viste bred enighet om at kvaliteten i tilbudet til barn og unge vil øke dersom flere ansatte får fagbrev. Men barne-og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport som Fafo har laget for Fagforbundet. Rapporten ble lansert 15. februar. Seminaret ble strømmet, se opptak av sendingen på www.fafo.no/Fafo-tv bøker rAppOrTer mer å Lese barns flerkulturelle steder Ove Bergersen (red.) Universitetsforlaget (2016) Boka gir en rekke eksempler på hvordan barnehager arbeider med flerspråklige og flerkulturelle tematikker. Gjennom lek, sang, undring og fortelling skaper barn språk som gir grunnlag for fellesskap. Juss i barnehagesektoren Anne Oline Haugen Universitetsforlaget (2016) Siden starten av 2000-tallet har det skjedd omfattende endringer i barnehagesektoren. Boka belyser det regelverket som gjelder for både kommunale og private barnehager. Mobbing i barnehagen Mai Brit Helgesen (red.) Universitetsforlaget (2014) Små barn kan mobbe andre barn! Forskere og praktikere fra Norge og Danmark presenterer forskning om mobbing i barnehagen. Boka gir også ideer til hvordan barnehageansatte kan ta fatt på antimobbearbeidet. foreldresamarbeid Vibeke Glaser Universitetsforlaget (2013) Dagens barnehage favner et bredt spekter av ulike nasjonaliteter og livssyn, og har et særlig ansvar for at minoritetsspråklige foreldre blir forstått. Personalet må ha flerkulturell kompetanse og innsikt i forskjellige kulturer. en barnehage for alle Palma Sjøvik (red.) Universitetsforlaget (2014) Barnehagen skal se hvert enkelt barn som en unik og viktig personlighet, og barnehagelærere trenger solid kunnskap om tilrettelegging for barn med spesielle behov. Boka tar opp temaer som barn i sorg og krise, resiliense som tilnærming og det offentlige hjelpeapparatet. nærmiljø og samfunn i barnehagen Kari Hoås Moen Universitetsforlaget (2011) Forfatteren belyser hvilken betydning kunnskap om nærmiljø og samfunn kan ha for barns opplevelse av identitet, mening og tilhørighet, og hvordan vi kan arbeide med nærmiljø og samfunn og integrere det i barnehagens virksomhet. kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge Mona Bråten, Anna Hagen Tønder Fafo-rapport 2015:51 Rapporten viser at barne- og ungdomsarbeiderfaget vurderes som svært positivt i kommunene. Begrensede muligheter for fast jobb etter fagbrevet er likevel et forhold som kan bidra til å svekke utdanningens attraktivitet blant ungdom. tidsbruk i barnehagene Haakestad, Bråten, Steen Jensen, Svalund Fafo-rapport 2015:43 Hvor stort er omfanget av rapporterings- og dokumentasjonskrav for barnehager? Hva kan forklare at noen styrere bruker det meste av arbeidstida på administrasjon, mens andre i hovedsak jobber med fag og pedagogisk oppfølging? gjør fagbrevet en forskjell? Mona Bråten, Anna Hagen Tønder Fafo-rapport 2017:01 En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i norske kommuner i 2015 viste bred enighet om at kvaliteten i tilbudet til barn og unge vil øke dersom flere ansatte får fagbrev. Men barne-og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport som Fafo har laget for Fagforbundet. Rapporten ble lansert 15. februar. Seminaret ble strømmet, se opptak av sendingen på www.fafo.no/Fafo-tv bøker rAppOrTer temahefte-45