Hva er Hms og hva er arbeidsmiljø? Disse begrepene brukes ofte litt om hverandre, men har ulikt innhold. Helse, miljø og sikkerhet, forkortet HMS, omfatter i tillegg til arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet for andre enn egne ansatte, brannvern og flere andre ting. aud steiring er seniorkonsulent ved arbeidsmiljøsenteret. 8 Dette er forhold som er regulert i andre lover enn arbeidsmiljøloven, for eksempel forurensningslov og lov om brannvern. I det praktiske dagliglivet betyr det ikke mye hvilket begrep man bruker. Arbeidsmiljø er avgrenset til det som berører arbeidstakerne i arbeidssituasjonen. Altså både fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Utvikling av gode samarbeidsforhold, gode møteplasser og gode system for å ta tak i de forholdene som må rettes opp, er viktige elementer i det å få til et godt arbeidsmiljø. Dette er forhold som er regulert i andre lover enn arbeidsmiljøloven, for eksempel forurensningslov og lov om brannvern. I det praktiske dagliglivet betyr det ikke mye hvilket begrep man bruker! Bortsett fra sjøfart, fangst og fiske, og til dels luftfart, gjelder loven alle virksomheter som har ansatte. Om det er én arbeidstaker eller mange, spiller ikke noen rolle. Det unntaket som handler om virksomheter med under ti ansatte, gjelder kun for spørsmålet om man skal ha verneombud eller ikke. Det er anledning til å avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere at man ikke skal velge verneombud hvis det er under ti ansatte. Arbeidsgiver er ansvarlig for arbeidsgiver uansett, også når det er andre som utfører HMS-oppgavene. Ledere i ledelseslinjen fra arbeidstaker opp til arbeidsgiver er ansvarlige for at de menneskene de har HMS-ansvar for, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Lederne er arbeidstakere i lovens forstand, men med et spesielt ansvar for å lede og kontrollere andre arbeidstakere innenfor deres lederområde. Arbeidstakere har medvirkningsplikt, som er beskrevet i arbeidsmiljølovens paragraf 2-3. Medvirkningsplikten betyr at du som ansatt har plikt til å si fra om forhold som kan være farlig for liv og helse, trakassering eller diskriminering. Dessuten er arbeidstakere pålagt å bruke påbudt verneutstyr og delta i det organiserte HMSarbeidet. Ved sykefravær skal arbeidstaker være med og utarbeide oppfølgingsplaner og delta i dialogmøter. Verneombudets rolle er å passe på at arbeidsgiver og leder i verneområdet blir gjort kjent med de forholdene som det er nødvendig å gjøre noe med, og å medvirke til at det blir satt i verk tiltak for å rette på forholdene. Verneombudene trenger opplæring for å kunne utføre denne oppgaven. Det skal arbeidsgiver sørge for at de får snarest mulig etter at de er valgt. Når det er mer enn ett verneombud på arbeids plassen, skal det være minst ett hovedverneombud. De riktig store arbeidsmiljøarbeidsplassene har gjerne enda med HMS. I store virksomheter er at det drives et systematisk arbeid flere nivå i vernetjenesten. Syke loven gir det vanlig at arbeidsgiver ansetter hus kan for eksempel ha lokale oss rett til et fullt HMS-rådgiver og andre i sin stab verneombud, klinikkverneombud for å ivareta dette. Ansvaret har forsvarlig arbeidsmiljø. som samordner verneombudene, temahefte-46