FagLIg INNspILL og hovedverneombud for hele sykehuset. Dette er nødvendig for å få vernetjenesten på store arbeidsplasser til å fungere. Det er noen vesentlige skiller mellom det å være tillitsvalgt i vernetjenesten, og det å være tillitsvalgt i fagforening. Det viktigste er at verneombudene har sin rolle beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 6, altså en lovfestet funksjon, og at fagforeningenes tillitsvalgte har sin rolle befestet i avtaleverket. Dette innebærer at lovens bestemmelser om arbeidsmiljø ligger til verneombudets arbeidsoppgaver. Alt som er avtalt mellom partene, både i kollektive avtaler og den enkeltes arbeidsavtale, er imidlertid fagforeningenes område å arbeide med. Det er verneombudene som først og fremst skal medvirke i arbeidsmiljøsammenheng, men det er en stor fordel om verneombudene og fagforeningene diskuterer med hverandre og opptrer samstemt i viktige saker. Arbeidsmiljøloven gir oss rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Fullt forsvarlig betyr at arbeidsmiljøet ikke skal utsette oss for helsefare, og at de utfordringene som oppstår, skal bli håndtert på en god måte. Som arbeidstaker er du i en posisjon hvor andre fordeler oppgaver og setter oss i arbeid. Det betyr at de som setter oss i arbeid, har HMS-ansvar for oss siden vi ikke alltid kan bestemme selv hvordan vi skal innrette oss i arbeidssituasjonen. Vi bestemmer for eksempel ikke hva slags utstyr vi skal ha og andre forhold som har stor betydning. Dette er grunnen til at det er ledere som er HMS-ansvarlige. Men vi har altså plikt til å ta opp saken når vi ikke synes at alt er slik det skal. Hvis mangelen representerer et brudd på lovkrav eller interne rutiner, meldes dette som avvik. Hvis det er andre forhold vi har bruk for å få rettet opp, tar du saken opp med nærmeste leder, eventuelt med hjelp fra verneombudet. temahefte-46