HeLseFare veD reNseaNLegg renseanlegg. Verneombud og ledelse laget en for ting i små doser, og av til kan du merke at du oversikt over alle arbeidsoperasjonene, og verne-er uforklarlig sliten etter en dag på jobben. ombudet fotograferte samtlige operasjoner. Myhre forteller at spyling kan innebære en Bildene ble brukt i en intern gjennomgang der alle risiko, til tross for maske og annet verneutstyr. ansatte drøftet to spørsmål: Hva kan gå galt her? Dråper av kloakkvann må ikke havne på huden Hva kan vi gjøre for å hindre at noe går galt? I alt eller i luftveier. ble 47 områder risikovurdert, og bildene var med pååfåframdeansattes«tause»HMS-kompetanse. Tenker sikkerhet Driftsjef Kjell-Eirik Grønvold er ny i jobben: Giftig gass – Jeg kommer fra oljebransjen og er positivt Fordi vannet og slammet ved renseanlegg inne-overrasket over sikkerheten her. Men HMS er en holder bakterier og parasitter må de ansatte ta for-kontinuerlig prosess, så det kan være nyttig å holdsregler for ikke å bli syke. Den giftige gassen komme utenfra og stille noen spørsmål. SikkerH2S (hydrogensulfid), som skyldes bakteriell forheten går foran alt. De ansatte skal være i like fin råtnelse, kan gi pustevansker, lungeskader og i form når de drar hjem som da de kom på jobb. verste fall død. Alle går rundt med gassavføler som Ifølge Grønvold har Lillevik en stabil stab med gir alarm hvis nivået av gassen blir for høyt. Piper lavt sykefravær og svært få rapporterte skader. den, er det bare å komme seg ut fortest mulig. Så langt virker det ikke som om noen har fått – Vårt nye ventilasjonsanlegg gjør at vi ikke varige mén av plagene knyttet til tørka. De merker lukta, sier formann og fagforbundsmedlem kjenner likevel en viss usikkerhet i forhold til Bjørn Einar Myhre. – Men fortsatt blir vi utsatt gassen de er blitt og blir utsatt for. ny teknologi ikke alltid best – Erfaringene med slamtørke i renseanlegg viser at ny, grønn teknologi kan gi uforutsette helseplager, sier Kari Kulvik Heldal, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER Forsker: kari kulvik Heldal – Lillevik er et godt eksempel på et anlegg mer utsatt enn de på anlegg uten slam-Heldal er imponert over hvordan som fungerte veldig bra, bortsett fra tørke. Larvik kommune tok grep straks Stamislamtørka som skulle gjøre håndteringen – Nivået var ikke avskrekkende høyt, rapporten forelå, ved å sette i verk en av slammet mer miljøvennlig og hygien-men likevel relativt høyt i forhold til rekke prosedyrer som gjaldt hele renseisk. Så viste det seg at støvet fra denne nivåer som tilrådes av Arbeidstilsynet, anlegget. prosessen var helseskadelig. Dessverre må sier Heldal. – Oppfølgingen er veldig viktig, ellers mye ny, fancy teknologi skrotes fordi den har rapportene våre liten hensikt. Hver gir helseplager, sier Kari Kulvik Heldal. Farlig gass enkelt arbeidsplass må utarbeide HMS- Hun ledet prosjektet «Kartlegging av I 2016 kom Stami med en ny undersøkelse prosedyrer. Det er helt avgjørende å få helse og eksponering ved renseanlegg og der arbeidere på avløpsnettet ble inkludert. med de ansatte, for de vet best hvor det pumpestasjoner», som ble startet på Studien er finansiert av Arbeidstilsynet, spruter fra avløpsvann og hvor de er grunn av problemene i Lillevik. Norsk Vann, LO og Fagforbundet og utsatt for gass. Når alle er med på å ut – Endotoksiner er et stoff som sitter i fokuserer på eksponering for gassen arbeide tiltak, unngår vi at verneutstyr celleveggen på bakterier. Eksponering hydrogensulfid i tillegg til endotoksiner. og hygieneregler bare er noe ledelsen trer kan gi tette luftveier, luftveisirritasjon og Symptomer som hodepine, kvalme og ned over hodet på de ansatte, sier forsker feberanfall, forteller Heldal, som fant at tretthet går igjen hos arbeidere ved rense-Kari Kulvik Heldal. arbeidere som jobbet med slamtørke var anlegg,ogdisseerrelaterttilhydrogensulfid. temahefte-46