avvIK TIL DeT BeDre Det er viktig at Positivt stress Finden forteller at de fleste avvik gjelder vold og trusler også nestenuhell Han påpeker at ansvaret for mot kommunens ansatte, å håndtere avvik alltid har rapporteres. Først når spesielt i helse- og utdannings-ligger der, men det nye sektoren. I teknisk sektor er det meldes inn avvik på systemet gjør at selv små de fleste avvik knyttet til uhell rutiner, kan vi vurdere hva avvik ikke blir glemt. med personskade. – Jeg vet at lederne under som kan og bør forbedres. meg tar tak, men jeg kan Lager nye rutiner – På teknisk har det ikke vært kultur for å melde inn typiske skader. Det er viktig at også nestenuhell rapporteres. Først når det meldes inn avvik på rutiner, kan vi vurdere hva som kan og bør forbedres, sier Nick Eidhagen, eiendomskonsulent i Eiendomsforvaltningen. I januar ble det arrangert et seminar for alle på teknisk med internkontroll og bedriftskultur som tema, og etterpå har innrapporterte avvik blitt mangedoblet. – Vi ser at vi trenger bevisstgjøring rundt det vi gjør og rutinene vi har, sier Eidhagen. – Hvis en ansatt har falt over en motorsag, ser vi på om opplæringen er for dårlig, eller om det må mer verneutstyr til? Kanskje må vi endre rutiner for hvordan saga skal plasseres? Vi har work-shops der vi tar opp sånne ting og lager og forbedrer rutiner. – Teknisk er flinke til å få på plass rutiner, skryter kommunaldirektør Helland. aktivt gå inn og sjekke statistikken. Hvis de ikke lukker avvik innen to uker, havner de i min innboks, og sånn ruller og går det helt opp til rådmannen, sier han. Alle tre er enige om at det nye kontrollverktøyet virker bra. Det skaper økt bevisstgjøring at det er etablert et system som stresser ledere på en positiv måte, fordi det tvinger dem til å handle. Compilo er et omfattende system med en rekke moduler som gir mange muligheter, og det er tidkrevende å sette alt ut i livet. Heidi Finden abonnerer på data fra en eksempelkommune kalt Losen, men syns det er mer fruktbart å samarbeide direkte med andre kommuner som bruker systemet. – Er det lavere sykefravær som er målet? – Sykefraværet for 2016 viser en positiv trend og er på cirka åtte prosent, sier kommunaldirektør Knut Edvard Helland. – Målet er at alle ansatte i kommunen skal få det bedre! Nyttig verktøy Ansatte i Lørenskog kommune får opplæring i det nettbaserte internkontrollverktøyet Compilo. Det er enkelt å gå inn og logge uønskede hendelser og avvik fra rutiner. Kun nærmeste leder og verneombud kan se loggen, og disse blir automatisk varslet. Systemet rapporterer all aktivitet, så ledelsen kan se om aktuelle personer har lest og/eller kommen- tert. Nærmeste leder har 14 dager på seg til å lukke avviket, hvis ikke blir det automatisk sendt oppover i systemet og kan til sist ende hos rådmannen. Compilo er et omfattende system som blant annet inneholder en årshjulmodul med oversikt over kommende aktiviteter, for eksempel planlagte vernerunder. – systematisk varsling er viktig Mange uønskede hendelser — avvik — på arbeidsplasser i KommuneNorge blir aldri rapportert. Rådmann Arve Varden i Høyanger kommune mener at felles standarder i kommunene kan bidra til å bøte på dette. Tekst: ELLEN STAI – Jeg er overbevist om at det er en betydelig underrapportering av uønskede hendelser. Ikke minst innenfor tekniske områder og renhold er det forbedringspotensial, sier rådmann Arve Varden. Han er tillitsvalgt i Fagforbundet og leder i Rådmannsforeningen. – Et trygt og godt arbeidsmiljø er veldig viktig. I Høyanger har vi satt helse, miljø og sikkerhet (HMS) på dagsorden. Alle organisasjoner er like på mange måter, og vi jobber systematisk med å lage årsplaner og årshjul i forhold til utviklingen på de ulike avdelingene i kommunen. Det er et møysommelig arbeid der kommuneledelsen samarbeider tett med vernetjenesten, sier Varden. Kommunen med litt over fire tusen innbyggere har nylig lyst ut en nyopprettet stilling som HMSsjef. med livet som innsats 33 temahefte-46