avvIK TIL DeT BeDre Foto: Silje Midttun Lær av næringslivet – Forslaget til ny kommunelov innebærer at internkontrollen skal bli mer som i det private næringsliv. Kommuneledelsen har ansvaret, FUll kontroll: Hver mandag gjennomgår rådmann arve varden alle alvorlige avvik sammen med toppledergruppa i kommunen. mens fylkesmannen fører tilsyn. Selv har vi et veldig konstruktivt samarbeid med Hydro Metallverk som ligger i Høyanger. De er veldig dyktige med kvalitetsutvikling og har lært oss mye om systemtenkning, sier rådmannen. Ikke minst er det avgjørende å ha skikkelige prosedyrer, og når hendelser ikke er i tråd med prosedyrene, er det viktig å registrere dem og finne nødvendige tiltak. Varden peker på at dette kan være komplisert for det psykososiale arbeidsmiljøet, men også på dette området jobber kommunen med å etablere et varslingssystem som kan fungere for alle ansatte. Fikk bot I 2014 ble Høyanger den første kommunen i landet som fikk bot for ikke å ha gjort nok for å hindre mobbing ved en skole. Det var en vekker som satte fart i arbeidet med å systematisere varslingsrutiner. Ledelsen ble mer bevisst på at også barnehager og skoler må ha gode rutiner for å følge opp avvik. Kommunen bruker kontrollsystemet Compilo, og årlig gjennomføres det omfattende vernerunder. Der blir de enige om hva som skal priori- teres og hva kommunen må jobbe mer langsiktig med. Tusen avvik i året – Dersom vi skal få til endringer, er det viktig at ting forankres i systemet. Hver måned får jeg vite hvor mange avvik som er innrapportert, og hver mandag gjennomgår toppledergruppa alle alvorlige avvik. Av og til griper vi inn, andre ganger ber vi kanskje en mellomleder om å ta grep. Det viktigste er at ledelsen får kunnskap om alle avvik. Fordi dette er satt i system, krever gjennomgangen ikke mer enn ti–femten minutter hver uke. Likevel har tiltaket stor effekt, sier Varden. Antall rapporterte avvik ligger på cirka tusen i året, og at avvikene stadig blir flere er noe av hensikten. Samarbeid bør styrkes – Dette er blitt en del av vår daglige drift. Dessverre er det mange kommuner som ikke er på dette nivået. Utfordringen er å ha en systematisk tilnærming og lage gode rutiner. Mange steder er det litt for tilfeldig. Akkurat som det er viktig med et felles system innad i kommunen, ville det vært lurt med felles standarder og styrket samarbeid mellom kommunene, sier rådmann Arve Varden. Dersom vi skal få til endringer, er det viktig at ting forankres i systemet. 34 temahefte-46