Mer å Lese BØKer geir smolan: Hms-boken, systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. derfor aktuell for arbeidstakere og ledere HMS-arbeid er et fag som gjelder alle i arbeidslivet. Boka er på alle nivåer, også ved kurs og selvstudium. Med oppgaver og stikkordregister. anne grete Helbostad: Hms innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Målet med boka er å vise hvordan virksomheter kan jobbe systematisk med HMS-forbedringer. Erfaringer viser at det lønner seg å forebygge i forhold til det å drive med reparasjoner. arbeidstilsynet.no stami.no/noa regelhjelp.no ia.no idebanken.org arbeidslivet.no kreftregisteret.no brannmennmotkreft.no NyTTIge LeNKer statens arbeidsmiljøinstitutt: stami-rapport årgang 8, nr. 6 Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner. Resultatene fra undersøkelsen konkluderer blant annet med at eksponering for endotoksin, støv og til dels bakterier så ut til å henge sammen med både rapportering av plager fra øvre luftveier, tretthet og hodepine samt lungefunksjonsmål, inflammatorisk markør i blod og svelling i neseslimhinnen. stami.no statens arbeidsmiløinstitutt: stami-rapport årgang 18, nr. 2 Rengjøringsmidler i spray- form. Frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene? Undersøkelsen viser at det mest effektive tiltaket for å redisere eksponeringen ved bruk av spray, vil være å bruke lavtrykkssprøyte eller sprayflaske med skumdyser. Disse generer minst inhalerbar og torakal aerosol. stami.no norsk standard: ns-insta 800 rengjøringskvalitet System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Standarden ble utformet gjennom et partssammensatt utvalgt, med blant annet Fagforbundet, NHO Service og Sintef Byggforsk. Formålet med standarden er å kunne ha felles retningslinjer for hva som utgjør rengjøringskvalitet og hvordan dette skal måles. standard.no Fagforbundet har gitt ut insta 800 Quick guide, et hefte med lettfattelig innføring av hvordan rengjøringskvalitet skal bedømmes. fagforbundet.no rappOrTer Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo – tlf. 23 06 40 00 www.fagforbundet.no • www.fagbladet.no med livet som innsats 35 temahefte-46