spesIaLIserINg Foto: Karin E. Svendsen Uvitenhet en hindring Mange ungdommer er uvitende om fagskoletilbudene og muligheten til å ta en videreutdanning på fagskolen. Derfor er de fleste fagskolestudentene i helsefag godt voksne kvinner. – Vi trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere med spesialisering, sier Silje Kjørholt, leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Hun sier at det som mest av alt kjenne tegner fagskolene, er at tilbudene her blir utviklet sammen med arbeidsgivere og virksomheter som ønsker at deres ansatte skal øke sin kompetanse på ett eller flere områder. – Derfor blir studiene på fagskolene som regel praksisnære, og de gir økte jobbmuligheter, mener Kjørholt. – Jeg tror mange elever og fagarbeidere ikke kjenner til at de kan spesialisere seg. Derfor velger de bort fagskolen, sier ONFlederen. Hun tror det er grunnen til at de fleste som spesialiserer seg i helsefag, er godt voksne kvinner som arbeidsgiver har oppfordret til å ta en videreutdanning. – Vi tror særlig ungdommen er uvitende om muligheten til å ta en videreutdanning på fagskolen, sier hun. Stort behov for spesialisering Silje Kjørholt mener det er gode jobbmuligheter for helsefagarbeidere som tar en videreutdanning på fagskole. – Sju av ti kommuner ønsker at helsefagarbeiderne deres skal gå videre på en fagskole for å dekke kompetansebehovet, sier hun og viser til Kommunesektorens arbeidsmonitor 2016. ONFlederen mener også at mange sykehus trenger helsefagarbeidere med spesialisering, blant annet i barsel. Mer lønn og høyere status Fagarbeidere som arbeider i kommunen, kan få 20.000 kroner ekstra i lønn hvis de har utdanning på fagskolenivå. Det blir avgjort i lokale forhand linger, og forutsetter at arbeidsgiver er villig til å plassere dem i den nye stillingskoden for fagarbeidere med fagskole. – Vi jobber for at spesialisering på fagskolenivå skal gi uttelling i hele arbeidslivet, sier Silje Kjørholt. ONF er fornøyd med lovforslaget om at utdan ning på fagskole skal gi studiepoeng i stedet for fag skolepoeng som nå. Studentorganisasjonen håper også at studiepoeng kan tildeles tidligere studenter når ny fagskolelov blir vedtatt. Dermed kan de som allerede har tatt en utdanning på fagskole, få utskrevet nye vitnemål med studiepoeng. – Både økt lønn og studiepoeng bidrar til økt anerkjennelse av fagskoleutdanningen, mener Silje Kjørholt. Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) organiserer 9000 av de 15.000 studentene på fagskolene. UTDanning MÅ lØnne seg: – når arbeidsgivere ønsker at ansatte skal ta fagskolen, må de være villig til å betale mer, sier silje kjørholt. pleie i praksis 15 temahefte-47